Duurzame energie

Duurzame energie

Duurzame energie

Energiebesparing en duurzame energieopwekking zijn onmisbaar in de strijd tegen de (verdere) opwarming van de aarde. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) streeft naar een duurzaam Noord-Holland waarin wonen, werken en reizen klimaatneutraal zijn. Met een goede inpassing van wind- en zonne-energie in het Noord-Hollands landschap, behoud van natuur, goede participatie en draagvlak van lokale bewoners.

Meer besparing, opslag én opwekking van duurzame energie

Het is algemeen bekend dat we over moeten stappen op energiebronnen die niet opraken, in tegenstelling tot kolen, olie en gas. Denk daarbij aan zonne- en windenergie, biogas, aardwarmte en waterkracht. Deze energiebronnen zijn onuitputtelijk en veroorzaken weinig CO2-uitstoot en luchtvervuiling.

Momenteel komt maar zo’n 10% procent van de energie die in Nederland wordt verbruikt van een hernieuwbare bron. Dat is te weinig. Om onze klimaatdoelen te halen (CO2-neutraal in 2050) moeten we stevig inzetten op besparing, opslag én opwekking van duurzame energie.

Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen vraagt de energietransitie ook om een overstap naar duurzame alternatieven voor aardgas. Zo kunnen bijvoorbeeld warmtenetten, warmtepompen, biogas en waterstof ook in de toekomst onze huizen en bedrijven voorzien van duurzame warmte.

Hoe draagt MNH bij?

  • Door bij overheden de belangen te behartigen van een ambitieuze energieopwekking met behoud van natuur, landschap, participatie en draagvlak.
  • Te fungeren als aanjager van de Regionale Energietransitie.
  • Nauwe samenwerking met partners op regionaal en provinciaal niveau te organiseren en faciliteren.
  • Te fungeren als aanspreekpunt van initiatieven van onderop.
  • Verschillende belangen zorgvuldig af te wegen en het voortouw te nemen in de discussie. Zo kunnen we met breed gedragen voorstellen en oplossingen komen.
  • Bemiddelen tussen ontwikkelaars, burgers en natuurorganisaties.

Regionale Energie Strategie

‘RES’ betekent Regionale Energie Strategie. Deze RES-sen bevatten plannen voor de opwek van duurzame energie in de regio tot 2030. Daarbij gaat het specifiek over plannen voor zon- en wind op land. Om te voldoen aan de toenemende energievraag én de klimaatdoelstellingen is het nodig om in de toekomst meer duurzame energie op te wekken. Dit is een stevige opgave. Om deze opgave te behappen is Nederland verdeeld in 30 regio’s. Noord-Holland bestaat uit de regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Door de provincie Noord-Holland; gemeentes en waterschappen worden de Regionale Energie Strategieën gemaakt.

Om dit te bereiken is nauwe samenwerking tussen gemeentes, bewoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nodig. We zijn op regionaal niveau aan de slag gegaan om de RES te voorzien van goede informatie en initiatieven. We hebben gelet op locaties die de kwetsbare natuur en waardevolle landschappen niet schaden. Inmiddels is de RES 1.0 samengesteld. Voor een groot deel zijn wij positief over de RES 1.0. Hierin staan de zoekgebieden die tot 2023 jaar verder onderzocht en uitgewerkt worden.
Lees de meest gestelde vragen over de RES.

 

Participatiecoalitie Noord-Holland

Om klimaatdoelstellingen op energie te behalen is een coalitie van organisaties op het gebied van energie, natuur en landschap samengekomen. Deze samenwerking is ontstaan bij de onderhandelingen over Klimaatakkoord en ook in het akkoord vastgelegd. De coalitie streeft naar maatschappelijk gedragen RES processen, met aandacht voor natuur- en landschapswaarden en 50% lokaal eigendom. Deze participatiecoalitie wordt gevormd door: de Natuur en Milieufederaties, Energie SamenHIER KlimaatbureauBuurkracht en LSA Bewoners.  In Noord-Holland nemen MNH (Natuur en Milieufederatie Noord-Holland) en Energie Samen Noord-Holland het voortouw in het vormen van regionale coalities en verdere samenwerkingsverbanden.

Coalitie Duurzame Energie Noord-Holland Noord

In de Coalitie Duurzame Energie Noord-Holland Noord bundelen wij samen met verschillende koepelorganisaties onze krachten. Ons doel is om samen met allerlei koepels meer maatschappelijke geluiden over de energietransitie voor het voetlicht te brengen. Daarnaast stimuleren we energie-initiatieven (duurzaam opwekken, energiebesparing) vanuit de Noord-Hollandse samenleving. Wij verzamelen hulpvragen van initiatiefnemers en brengen deze signalen in bij de Regionale Energie Strategie. Hoe wij dit doen kun je lezen in dit document.

Vragen over duurzame energie?

Profiel Mayra Smit

Mayra Smit

Senior projectleider Energietransitie en Gezonde leefomgeving

Projecten binnen dit thema

Helaas, geen items gevonden.

Nieuwsitems binnen dit thema