Verantwoording

CBF keurmerk en ANBI status

Sinds 1 januari 2005 is MNH door het Centraal Bureau Fondsenwerving als keurmerkhouder gecertificeerd in de hoedanigheid van kansspelbegunstigde organisatie. De Belastingdienst heeft ons erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). We zijn geregistreerd met RSIN/fiscaal nummer ANBI 4793638. Bij de Kamer van Koophandel zijn we geregistreerd onder nummer: 40634265

Transparantie Natuur en Milieufederatie Noord-Holland

  • MNH verkrijgt de ANBI-status op basis van de volgende statutair vastgelegde doelstelling:
    “Artikel 2 – De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van natuurbehoud, een verantwoord milieubeheer en de landschapsbescherming, alsmede van de cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden, alles in de ruimste zin in de provincie Noord-Holland. De vereniging kan in bepaalde gevallen zijn werkzaamheden uitstrekken ten aanzien van buiten de provincie Noord-Holland gelegen gebieden.” Deze doelstelling is uitgewerkt in een meerjarenbeleidsplan en jaarlijkse werkplannen, die op deze website zijn te vinden onder Jaaroverzichten en statuten.
  • Onder Team zijn de nadere gegevens van onze medewerkers te vinden.
  • Ons beloningsbeleid voor de medewerkers en directeur is gebaseerd op de CAO Bos en Natuur.
  • Bestuursleden worden niet betaald voor hun werk. Wel krijgen ze een onkostenvergoeding op basis van declaraties.
  • MNH onderschrijft de gedragscode van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (V.F.I.).

Klachten en meldingen

Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig en integer te werken. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat. In dat geval kun je gebruikmaken van onze klachtenprocedure of ons meldpunt integriteitsschendingen. Klachten of meldingen kun je telefonisch of schriftelijk doorgeven.

Klacht indienen

Integriteitsmelding doen