Regionale Energie Strategieën (RES)

Project | Thema: Duurzame energie

Regionale Energie Strategie (RES)

De energietransitie gaat onze samenleving en ons landschap veranderen. Er is MNH alles aan gelegen die verandering goed te laten verlopen. Daarom doen we actief mee met die energietransitie.  

Participatie RES

Om de doelen uit het Klimaatakkoord (95% CO2 reductie in 2050) te behalen moet de opwekking van duurzame energie de komende jaren worden opgeschaald. Om dit te bereiken is nauwe samenwerking tussen gemeentes, bewoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nodig. Hiervoor gaan we op regionaal niveau aan de slag om de Regionale Energie Strategieën (RES) samen te stellen.

Lokaal gedragen energiebeleid

In de RES wordt door overheden, maatschappelijke organisaties, netbeheerders, en als het mogelijk is ook burgers, gewerkt aan regionaal gedragen keuzes als het gaat om: de duurzame opwekking van elektriciteit en de hiervoor benodigde infrastructuur. Er is daarbij ook speciale aandacht voor ruimtelijke inpassing, want ruimte is schaars in Nederland en inpassing van duurzame energievormen vraagt om nauwe samenwerking met partners in de omgeving. Een uitvoeringsagenda is uiteindelijk onderdeel van de RES.

Zelf duurzame energie opwekken?

Wil je zelf een energie-initiatief starten, maar heb je iets nodig waardoor je dit (beter) kunt realiseren? De participatiecoalitie Noord-Holland verzamelt deze hulpvragen en neemt deze input mee in hun advies over de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën.

Dit heb ik nodig

Energieregio’s in Noord-Holland

Nederland is opgedeeld in 30 Energieregio’s, waar de RES-sen op regionaal niveau worden samengesteld. Noord-Holland bestaat uit de regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. MNH is betrokken in de beide regio’s, om ervoor te zorgen dat partijen uit onze achterban worden betrokken bij het vormgeven van de RES-sen.

Wanneer zijn de RES-sen geslaagd?

De RES-sen zijn voor MNH geslaagd als voldaan wordt aan deze zaken:

  • De ambitieniveaus van alle RES-sen ligt hoog genoeg om gezamenlijk de landelijke doelstellingen te halen.
  • Het proces om tot de RES-sen te komen is participatief ingestoken. Daarnaast is participatie een vast uitgangspunt in het uitvoeringsplan. 50% lokaal eigendom is duidelijk verankerd.
  • De RES-sen hebben een uitvoeringsplan waarin de gezamenlijke ambities zijn door vertaald naar concrete projecten of acties. In het uitvoeringsplan staat duidelijk hoe de monitoring vormgegeven wordt.
  • Een zorgvuldige inpassing van duurzame energievormen in het Noord-Hollandse landschap.

De participatiecoalitie

Om deze doelstellingen te behalen is een coalitie van organisaties op het gebied van energie, natuur en landschap samengekomen. Deze coalitie streeft naar een maatschappelijk gedragen RES processen, met aandacht voor natuur- en landschapswaarden en lokaal eigendom. Hiervoor werken we samen met onze partners binnen deze participatiecoalitie: Energie Samen (vertegenwoordigd door de energiekoepels en energie coöperaties), HIER Klimaatbureau, Buurkracht, LSA Bewoners en de energieloketten.

In Noord-Holland nemen MNH en VEI-NH (Vereniging voor Energie Initiatieven en Coöperaties Noord-Holland) het voortouw in het vormen van regionale coalities. Wil je graag meer weten of ben je geïnteresseerd in een eventuele samenwerking met de coalitie in jouw regio? Neem dan contact op met Minella Haazelager

Meer informatie

Profiel Minella Haazelager

Minella Haazelager

Projectmedewerker Energie