Waar kies jij voor? Inwonersraadpleging over het landelijk gebied van start

24 april 2023

Waar kies jij voor? Inwonersraadpleging over het landelijk gebied van start

Alle inwoners van Noord-Holland kunnen vanaf 21 april tot en met 26 mei meedenken over de toekomst van het landelijk gebied. De provincie vraagt hen in een online inwonersraadpleging hun mening te geven over wat zij belangrijk vinden en hoe zij de toekomst van het landelijk gebied in Noord-Holland voor zich zien. De resultaten van de raadpleging worden gebruikt bij het maken van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), het gebiedsplan dat de provincie op 1 juli bij het Rijk inlevert. De raadpleging is in te vullen op raadpleginglandelijkgebied.nl.

Esther Rommel, gedeputeerde Natuur & Stikstof: “We vinden het belangrijk inwoners te betrekken bij wat de provincie doet. Door deze raadpleging kunnen Noord-Hollanders op de stoel van de bestuurder zitten en aangeven hoe het landelijk gebied er in de toekomst moet uitzien. Daarnaast geven ze aan waar zij het geld en de middelen aan zouden besteden. De kennis van onze inwoners helpt ons vervolgens bij het maken van beter beleid.”

Punten verdelen

Deelnemers aan de raadpleging worden als het ware ‘op de stoel van de bestuurder’ gezet. Ze krijgen op een eenvoudige manier een keuzesituatie te zien. Ook zien zij wat de gevolgen van de keuzes zijn en ze kunnen een advies geven met onderbouwing. Bij de eerste keuzesituatie wordt gevraagd naar waar de provincie zich voor moet inspannen in het landelijk gebied. Er zijn tien opties, zoals de kwaliteit van natuur, recreatie en de uitstoot van schadelijke stoffen.
De deelnemers kunnen met schuifjes aangeven hoeveel inspanning de provincie volgens hen moet leveren. Er is direct te zien wat voor invloed dat heeft met een metertje. Als het metertje in het rood komt, is er geen inspanning meer mogelijk. De tweede keuzetaak gaat over hoe de toekomst van het landelijk gebied eruit zou moeten zien. Deelnemers kunnen 50 punten verdelen over verschillende karakteristieken van het landelijk gebied en geven daarmee aan wat zij belangrijk vinden. Er wordt onder andere gevraagd naar ruimte voor bollenteelt, ruimte voor water en recreatiemogelijkheden.

Pilot

Voor de raadpleging wordt gebruik gemaakt van de Participatieve Waarde Evaluatie-methode (PWE) die is ontwikkeld door Populytics, een startup van de TU Delft. Dit is een methode die gebruikt wordt om te achterhalen hoe grote groepen inwoners in het algemeen en in een specifieke context publieke waarden wegen en hoe zij vinden dat waarden concreet moeten worden vertaald in beleid. Ook kan de methode worden ingezet om te achterhalen hoe inwoners (effecten van) beleidsopties in samenhang afwegen. 50 inwoners namen op woensdag deel aan de pilot van de raadpleging. Daaruit bleek dat zij de vragen goed begrijpen en deze manier van raadplegen waarderen. Enkele reacties op de raadpleging: “Laat je goed nadenken over wat ik zelf vind”, “zeer uitgebreide mogelijkheid om mijn visie te delen”, en “krijg een beter inzicht in de problemen en keuzes die de provincie moet maken voor een betere leefomgeving”.

Oplevering op 1 juli 2023

De raadpleging is inhoudelijk vormgegeven in samenwerking met onder andere gemeenten, waterschappen, landbouw-, natuur- en recreatieve organisaties en ondernemers uit Noord-Holland. Naast de open raadpleging, waaraan elke inwoner van Noord-Holland mee kan doen, wordt de raadpleging ook afgenomen bij een panel. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat de resultaten representatief zijn voor de inwoners van Noord-Holland. Na afloop van de raadpleging worden de resultaten voorgelegd aan de nieuwe Provinciale Staten van Noord-Holland. Die buigen zich op 1 juni over de resultaten en over de startversie van het PPLG. Op 12 juni debatteren de volledige Staten hierover in de Provinciale Statenvergadering om tot richtinggevende adviezen te komen. De adviezen worden verwerkt in de startversie van het PPLG, dat de provincie op 1 juli 2023 oplevert bij het Rijk. De resultaten van de raadpleging worden ook gebruikt bij de verdere uitwerking van het PPLG in Noord-Holland. Daarnaast blijft de provincie doorgaan met participatie in de gebiedsprocessen.