Integriteitsmelding

Procedure integriteitsmelding

Een integriteitsmelding is iets anders dan een klacht. Integriteitsmeldingen hebben te maken met:

  • belangenverstrengeling
  • manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie
  • onverenigbare functies/bindingen/activiteiten
  • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude, corruptie
  • strafbare misdragingen buiten werktijd
  • verspilling en misbruik van eigendommen
  • ongewenst gedrag; agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, stalken etc.

Zie je of vermoed je dat een werknemer, vrijwilliger of stagiair van onze organisatie niet integer handelt, geef dat dan door. Je melding komt terecht bij de vertrouwenspersoon integriteit Josien Fremouw, operationeel manager.

Integriteitsmeldingen kunnen doorgegeven worden aan:

  • per mail: josien@mnh.nl
  • telefonisch: 06-28237587
  • per post: Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, t.a.v. de vertrouwenspersoon, Kleine Tocht 4a, 1507 CB, Zaandam

De ontvangst van de melding

Je melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld en we geven je naam nooit door zonder jouw toestemming. Je kan zowel telefonisch als schriftelijk een melding bij de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland kenbaar maken. Integriteitsmeldingen kunnen, in verband met de vertrouwelijke aard, niet via de website ingediend worden. De meldingen komen binnen bij onze vertrouwenspersoon Integriteit Josien Fremouw. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen drie werkdagen.

N.B. vermeld bij een melding per post altijd op de envelop dat het om vertrouwelijke post gaat. De envelop wordt dan alleen door de vertrouwenspersoon geopend. Vermeld naast je naam altijd minimaal een telefoonnummer of e-mailadres waarop je te bereiken bent.

Afhandeling van de melding

De vertrouwenspersoon beoordeelt de melding en overlegt, als dat nodig is, met de directie. Het kan zijn dat nader onderzoek nodig is. Een onderzoek wordt altijd uitgevoerd in opdracht van de directie.

Je ontvangt binnen 7 werkdagen bericht over de opvolging en afhandeling van je melding. Afhankelijk van de aard van de melding proberen wij vervolgens binnen vier weken te komen tot een afhandeling van de melding. Als sprake blijkt te zijn van een strafbaar feit, dan wordt aangifte bij de politie gedaan. Als er sprake is van nalatigheid kan een passende straf worden opgelegd.

Rapportage

Er wordt een geanonimiseerde samenvatting gemaakt van het meldingsproces en deze wordt bewaard in het digitale meldingsregister.

Eenmaal per jaar worden de binnengekomen meldingen geagendeerd tijdens een vergadering van het bestuur. Het aantal en de aard van de meldingen worden dan besproken. Afhankelijk van de aard en ernst, kunnen de binnengekomen meldingen leiden tot aanbevelingen voor de werkprocessen of inhoudelijke koers.