Regionale Energie Strategie (RES)

Project | Thema: Duurzame energie

Regionale Energie Strategie (RES)

De energietransitie gaat onze samenleving en ons landschap veranderen. Er is MNH alles aan gelegen die verandering goed te laten verlopen. Daarom doen we actief mee met die energietransitie.  

In Noord-Holland wordt momenteel handen en voeten gegeven aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument van de overheid om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit (waar en hoe?), de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (aardgasvrije wijken) en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.

Participatie RES

MNH werkt samen met overheden om de participatie goed vorm te geven. Ben je vertegenwoordiger van een energiecoöperatie of een lokale natuur- en landschapsorganisatie en lever je graag je bijdrage aan de totstandkoming van een breed gedragen RES? Neem dan contact op met Carolien Brussel.

Werken aan lokaal gedragen klimaatbeleid

Het Klimaatakkoord heeft als doelstelling: 49% CO2 reductie in 2030 en 95% reductie in 2050. Om deze doelen te behalen is in het Klimaatakkoord aangegeven dat elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. In de RES wordt door overheden, maatschappelijke organisaties, netbeheerders, en als het mogelijk is ook burgers, gewerkt aan regionaal gedragen keuzes als het gaat om de duurzame opwekking van elektriciteit, het verduurzamen van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving, en de hiervoor benodigde infrastructuur. Een uitvoeringsagenda is uiteindelijk onderdeel van de RES.

Regio Noord-Holland

In de energieregio Noord-Holland bereiden we ons hierop voor. MNH is in gesprek twee RES-regio’s: Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid om ervoor te zorgen dat partijen uit onze achterban, die staan voor een mooi en duurzaam Noord-Holland worden betrokken bij het vormgeven van de RES-sen.

RES-sen

De RES-sen is voor MNH geslaagd als voldaan wordt aan drie zaken:

  • De ambitieniveaus van alle RES-sen ligt hoog genoeg om gezamenlijk de landelijke doelstellingen te halen.
  • Het proces om tot de RES-sen te komen is participatief ingestoken. Daarnaast is participatie een vast uitgangspunt in het uitvoeringsplan. 50% lokaal eigendom is duidelijk verankerd.
  • De RES-sen hebben een uitvoeringsplan waarin de gezamenlijke ambities zijn door vertaald naar concrete projecten of acties. In het uitvoeringsplan staat duidelijk hoe de monitoring vormgegeven wordt.

Handreiking Regionale Energiestrategieën

De Natuur en Milieufederaties hebben input geleverd voor de handreiking Regionale Energiestrategieën van de VNG. Dit is uitgewerkt in de paragraaf participatie (zie bijlage 3).

Meer informatie

Profiel Carolien Brussel

Carolien Brussel

Communicatiemedewerker