Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Project | Thema: Biodiversiteit

Deltaplan voor biodiversiteit: samen natuurverlies ombuigen naar herstel

Het Deltaplan voor biodiversiteit is een brede maatschappelijke beweging waarmee we het biodiversiteitsverlies willen ombuigen naar herstel. Zo werken we samen aan een rijker Nederland waar de biodiversiteit weer floreert.

Dit is een afgerond project. Verder praten? Neem contact met ons op!

Samen het verschil maken

De rijkdom aan dieren en planten in ons land neemt in hoog tempo af. Inspanningen voor biodiversiteitsherstel hebben tot nu toe niet het gewenste resultaat bereikt. Daarom hebben kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties de handen ineengeslagen om samen te werken aan een concrete aanpak die wél het verschil gaat maken.

Meetbare prestaties

Met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel stimuleren en waarderen we natuurbeheerders, boeren, overheden en particulieren die bijdragen aan herstel van biodiversiteit. Door deze prestaties eenduidig meetbaar te maken, is stapeling van beloning mogelijk en zien we ook hoe deze prestaties optellen tot echte biodiversiteitswinst. Goede monitoring is ook onderdeel van de aanpak.

Aan de slag in de provincies

De Natuur en Milieufederaties werken in alle provincies graag mee aan biodiversiteitsherstel. Met natuurinclusieve landbouw, het redden van landschapselementen en het aanleggen van voedselbossen bijvoorbeeld.

“De biodiversiteit – te zien aan het aantal vlinders, insecten, weidevogels, akkervogels – is de afgelopen decennia dramatisch gedaald. Dat raakt ons allemaal. Zonder biodiversiteit geen goed voedsel, geen rijke natuur en geen landschap om van te genieten. ”

Sijas Akkerman, portefeuillehouder landbouw en natuur van de 12 Natuur- en Milieufederaties, is een van de kwartiermakers van het Deltaplan

Meer kansen voor wilde planten en dieren

Natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte zijn allemaal belangrijk voor biodiversiteit in Nederland. Kijk maar naar de insecten die gewassen bestuiven en de weidevogels en vlinders die zich thuis voelen in natuurgebieden en wegbermen. Samen beslaan deze gebieden 90% van het Nederlandse oppervlak. Als alle grondgebruikers in een gebied samenwerken, zijn er meer kansen voor wilde planten en dieren. Bijvoorbeeld via een rijker bodemleven, een houtwal die natuurgebieden verbindt, een kruidenrijk grasland of een spoordijk vol bloemen. Zo kunnen bedreigde soorten zich herstellen en kan de natuur zich beter aanpassen aan klimaatverandering.

Aansluiten nieuwe organisaties

Het is tijd voor de volgende stap. Om succesvol te kunnen zijn, hebben we meer partijen nodig die tot nu toe niet aan tafel zaten. Zoals ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten die voor nieuw beleid kunnen zorgen. Maar ook bedrijven, belangenorganisaties en particulieren kunnen hun steentje bijdragen.

Meer lezen?

Download het Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel
www.samenvoorbiodiversiteit.nl
Vraag en antwoord over het deltaplan

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een initiatief van het Netherlands Ecological Research Network (NERN) in samenwerking met BoerenNatuur, Commonland, Duurzame Zuivelketen, Federatie Particulier Grondbezit, IUCN NL, LandschappenNL, LTO Nederland, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederaties, Royal Agrifirm Group, Rabobank, Stichting Natuur en Milieu, Unilever, Soorten NL, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds en Werkgroep Grauwe Kiekendief.

Vragen over dit project?