Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) werkt samen met boeren die natuurinclusieve landbouw in de praktijk willen brengen. We stimuleren, organiseren, verbinden en geven richting.

Dit is een afgerond project. Verder praten? Neem contact met ons op!

Wat is natuurinclusieve landbouw?

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van landbouw die op alle fronten rekening houdt met de natuur. Door deze niet alleen optimaal te gebruiken, maar ook te sparen en te verzorgen. Uiteindelijk leidt dat tot minder belasting van het milieu en verbetering van biodiversiteit. Het huidige agrarische systeem is een belangrijke oorzaak van biodiversiteitsverlies en het onder druk staan van verdienmodellen in de landbouw. Samen met bottom-up partners, agrarische collectieven, wetenschappers, natuurorganisaties en de provincie versnellen wij deze duurzame vorm van landbouw in de provincie, maar ook in de rest van Nederland.

Waarom is natuurinclusieve landbouw belangrijk?

Natuurinclusieve landbouw is nodig voor landschap, milieu, natuur en voor een gezonde rendabele landbouw op de lange termijn. De biodiversiteit daalt en de natuur in agrarische gebieden staat onder druk. Ook de provincies (IPO) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben eveneens de ambitie uitgesproken voor meer natuurinclusieve landbouw in Nederland. Tegelijk groeit ook bij het publiek het bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel.  Consumenten erkennen dat een goede balans tussen productie en natuur in de landbouw noodzakelijk is en dat ook zij daar een verantwoordelijkheid in hebben.

Vier belangrijke aspecten

De samenhang tussen de volgende aspecten is belangrijk:

  • landbouwkundig rendement: voldoende productie van veevoer, melk, groente, bollen, aardappelen van uitstekende kwaliteit;
  • bedrijfseconomisch rendement: omzet, financiering, kosten, markt;
  • biodiversiteitsrendement: versterken bodemkwaliteit, natuur en landschapsherstel of behoud of het versterken van specifieke soorten biodiversiteit;
  • gebiedsgericht rendement: bijvoorbeeld natuurgerichte samenwerking op gebiedsniveau zoals agrarische collectieven en terreinbeheerders, mozaïek, gezamenlijke gebruik van diensten, marktbenadering.

Living Lab

MNH zette samen met Groen Kapitaal, agrariërs, LTO en andere natuur- en agrarische organisaties in Noord-Holland een Living Lab op. Met als doel om boeren te ondersteunen bij het in de praktijk brengen van een gezonde en rendabele landbouw. Hiervoor is de website www.landbouwmetnatuur.nl ontwikkeld met initiatieven en maatregelen en dient als inspiratiebron voor alle boeren die deze vorm van duurzame landbouw willen toepassen. Door kennis te delen en te inspireren willen we de biodiversiteit behouden en vergroten en gezonde landbouw stimuleren.

Vragen over dit project?

Profiel Minella Haazelager

Minella Haazelager

Projectleider Biodiversiteit