Milieufederatie Noord-Holland en regionaal bedrijfsleven komen met alternatieve RES

4 september 2020

Milieufederatie Noord-Holland en Economisch Forum komen met alternatieve RES voor Noord-Holland Noord

Het regionaal bedrijfsleven, verenigd in het Economisch Forum ‘Holland boven Amsterdam’ en Natuur en Milieufederatie doen een voorstel voor een alternatieve, meer integrale aanpak van de Regionale Energiestrategie (RES) in Noord-Holland Noord.[1] Zij roepen gemeenten en provincie op om de aanpak van de RES te verbreden met extra aandacht voor energiebesparing, verduurzaming van bedrijventerreinen, een stevige inzet op innovatieve technieken, enkele andere zoekgebieden voor windmolens en met meer participatie. Het visiedocument ‘Van Kaart naar Vaart’ overhandigden zij op 4 september aan gedeputeerde Edward Stigter en aan de wethouders van de stuurgroep van de energieregio Noord-Holland Noord.

Van Kaart naar Vaart dient als stevig amendement op de concept RES, waarin volgens Economisch Forum en de Milieufederatie zowel natuur- als economische belangen onvoldoende tot hun recht komen en kansen onbenut blijven. De opstellers willen zich niet beperken tot het “keurslijf van de zoekgebieden”. Ze bepleiten extra inzet op energiebesparing, verduurzaming van bedrijventerreinen, een offensieve inzet op innovaties en ruimte voor onorthodoxe inzichten. Ook willen zij dat beter rekening wordt gehouden met natuur, landschap, de leefomgeving van mensen en met economische ontplooiingsmogelijkheden. Sijas Akkerman, directeur van de Milieufederatie: ‘’Zo geeft de RES niet alleen een impuls aan verduurzaming, maar ook aan regionale economische groei en werkgelegenheid, in een periode waarin dit hard nodig is.’’

Vier kernprincipes

De Milieufederatie en Economisch Forum stellen dat windmolens en zonneweides een negatieve invloed kunnen hebben op de omgeving voor omwonenden, bedrijfsleven en voor natuur en landschap. Plaatsing kan daarom alleen als aan vier kernprincipes voldaan wordt:

  • Lokaal draagvlak is een voorwaarde voor projectontwikkeling;
  • Een afstandscriterium van 600 meter wordt als uitgangspunt gehanteerd, hier wordt alleen in overeenstemming met de omgeving van afgeweken;
  • Lokaal eigendom is altijd het streven bij projectontwikkeling. Daarnaast vindt extra vergoeding plaats voor omwonenden en bovenwettelijke compensatie voor waardevermindering van woningen en gebouwen;
  • Natuur-, landschaps- en omgevingswaarden worden versterkt, negatieve impact wordt gemitigeerd.

Economisch Forum en de Milieufederatie vragen gemeenteraden de mogelijkheden in de zoekgebieden aan de hand van de bovenstaande kernprincipes verder te onderzoeken. Beide  organisaties stellen enkele alternatieve zoekgebieden voor wind voor. Ook wijzen ze op de potenties voor de ontwikkeling van zonne-energie en natuurversterking in het IJsselmeer en in de Wieringermeerpolder langs de IJsselmeerdijk.

Friso de Zeeuw, voorzitter  van het Economisch Forum:  ‘’Met de inzet op technische innovaties, extra energiebesparing en een offensieve aanpak van bedrijventerreinen krijgen we er weer aardigheid in. Alleen maar kleuren binnen de lijntjes schiet niet op.’’

[1] LTO Noord kan zich vinden in de concept-RES en onderschrijft deze alternatieve RES niet

Meer informatie?

U kunt ”Van Kaart naar Vaart!” hier lezen