Ik stem natuurlijk

Ik stem natuurlijk!

Aan de slag met een groen, gezond en leefbaar Noord-Holland

De Provinciale Statenverkiezingen van 2023 worden belangrijke verkiezingen. Er liggen grote vraagstukken, zoals de klimaatcrisis, stikstof, natuur en biodiversiteit, en de transitie naar kringlooplandbouw. De provincie Noord-Holland heeft een belangrijke rol in het oplossen van deze grote uitdagingen.

Vijf Noord-Hollandse natuurorganisaties hebben concrete suggesties voor het verkiezingsprogramma van politieke partijen die deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Zo laten we zien dat een groen, gezond en leefbaar Noord-Holland mogelijk is. Op deze pagina vindt je onze zes standpunten kort toegelicht. Een uitgebreide versie van het onze suggesties kun je hieronder downloaden.

Download het manifest

Wij roepen kiezers met een hart voor natuur op om ons manifest naast de standpunten van de partijen te leggen en ‘natuurlijk’ te stemmen op 15 maart. Wij roepen het toekomstige college op om aan de slag te gaan met deze prioriteiten en in het collegeakkoord werk te maken van een groen, gezond en leefbaar Noord-Holland!

Wij stemmen natuurlijk:

1. Werk met een helder doel per gebied

We vragen de Provincie om heldere doelen en daadkrachtige keuzes voor ieder gebied. Dat houdt het volgende in:

 • Creeëer overgangszones tussen landbouw en natuur

Landschapsgrond en bufferzones versoepelen de scheiding tussen landbouwgebieden en natuur. Zo werken we bijvoorbeeld toe naar bodemherstel en een lagere uitstoot. De landbouwfunctie van deze gebieden blijft bestaan en het gebied wordt op deze manier ook geschikt voor recreatie.

 • Stel duidelijke gebiedsdoelen 

De Provincie moet volgens ons voor ieder gebied duidelijk in kaart brengen wat de doelen voor dat gebied zijn. Dit is belangrijk voor zaken als de waterkwaliteit, de stikstofdepositie en de transitie naar kringlooplandbouw.

 • Compenseer een lagere opbrengst voor boeren 

Dit kan onder andere door een lagere pachtprijs te hanteren en slim gebruik te maken van Europese subsidies. Ook is het zaak dat de Provincie werk gaat maken van een hogere verkoopprijs van producten door zaken als korte ketens en biologische productie te stimuleren.

 • Realiseer het Natuur Netwerk Nederland (NNN)

In 2027 moet het Natuur Netwerk Nederland gerealiseerd zijn. Het is belangrijk om de komende 4 jaar met name in de gebiedsprocessen volop in te zetten op het verbinden van natuurgebieden, om zo de biodiversiteit te versterken.

2. Water en bodem

 • Waterbeheer 

Wij willen dat de Provincie gaat werken aan de bescherming van grondwater en buffers rondom de Natura2000-gebieden. Ook willen we extra waterberging waar nodig. Landelijke gebieden worden met natuurlijke klimaatbuffers weerbaarder voor de impact van klimaatverandering. Er is dan meer ruimte voor water in natte periode, wat goed van pas komt in droge periodes.

 • Bodembeheer

Een goede bodemkwaliteit is belangrijk voor de landbouwsector. Bodemherstel is nodig en kan door vastlegging van koolstof, bijvoorbeeld door het stimuleren van biologische landbouw en het gebruik van kruidenrijk, permanent grasland.

 • Veenweidegebieden 

Investeer in veenweidegebieden en projecten als Valuta voor Veen. Hiermee verhogen agrariërs hun waterpeil om de CO2-uitstoot te verminderen en bodemdaling te stoppen. Dat levert hen via koolstofcredits ook extra inkomsten op. Dit alles heeft positieve effecten op weidevogels en draagt bij aan natuurinclusieve landbouw, één van de doelen van de Provincie.

3. Biodiversiteit

Wij willen dat de Provincie Noord-Holland zich volop gaat inzetten voor meer biodiversiteit, ook in agrarische gebieden. Dat kan zo:

Ruim 80% van de Europese grutto’s broedt in Nederland, maar dat wordt ieder jaar minder. De Provincie moet zich daarom aansluiten bij het nationaal Aanvalsplan Grutto en meer aangesloten weidevogelgebieden realiseren.

 • Hanteer een soortgericht beleid

De bescherming van bijzondere soorten flora en fauna, van de stern tot de otter, vereist een gerichte aanpak. Dit geldt ook voor de bestrijding van invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop.

 • Maak een Greenport biologische en natuurinclusieve landbouw

We zien graag een Greenport die zich richt op het versterken van de biologische en natuurinclusieve landbouw, nieuwe verdienmodellen, korte ketens en het versterken van het platteland.

 • Maak faunabeheer mogelijk

Faunabeheer is niet alleen noodzakelijk om schade aan de landbouw te voorkomen, maar ook om de biodiversiteit te behouden. Daarom moet het mogelijk blijven om deze beheermaatregelen uit te voeren wanneer dat écht nodig is. Denk bijvoorbeeld aan natuurgericht maaien, slootbeheer en andere maatregelen.

4. Groene recreatie

Om recreatie voor iedereen én voor de natuur prettig en mogelijk te houden is het belangrijk dat de Provincie recreatiegebieden blijft onderhouden en ontwikkelen. Om dat te doen vragen wij het volgende van de Provincie:

 • Werk de achterstand aan onderhoud weg met een eenmalige investeringsimpuls.
 • Financier recreatieve voorzieningen op een structurele manier.
 • Blijf inzetten op het monitoren van recreatie en ondersteun regionaal bezoekersmanagement.
 • Kijk naar mogelijke nieuwe natuur- en recreatiegebieden. Neem recreatie en groen altijd mee bij nieuwbouwprojecten, zeker in gebieden die verstedelijken.

5. Natuurinclusieve en gezonde steden en dorpen

Groen is enorm belangrijk voor ons fysieke en mentale welzijn. Samen met een netwerk van vrijwilligers zijn we steeds actiever in en om steden en dorpen.

 • Werk samen met terreinbeherende organisaties, gemeenten, ontwikkelaars én vrijwilligers aan voldoende toegankelijke groene gebieden, juist ook dichtbij huis
 • Koppel geldstromen voor verstedelijking en nieuwe groen gebieden aan elkaar. Zorg dat ontwikkelaars bij nieuwbouwblokken ook investeren in de aanleg van groen.
 • Neem de 3-30-300 regel voor stedelijk groen over. Vanuit de woning is dan zicht op tenminste 3 bomen, 30% van de wijk heeft een groen bladerdak en iedereen heeft binnen 300 meter vanaf de woning toegang tot een groene ruimte.
 • Zet in op een Green Deal Bedrijventerrein waarin vergroenen samen met gebruikers aanwezig is.

6. Bijzondere Provinciale Landschappen

In Noord-Holland zijn er 32 gebieden die vanwege hun bijzondere eigenschappen en waarde de status Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) hebben. Deze gebieden vormen een belangrijke kern in de bescherming van het Noord-Hollandse landschap waar de Provincie aan werkt. De Provincie moet deze gebieden herstellen en verder ontwikkelen. Een goed uitgangspunt daarvoor is het ondersteunen van initiatieven met landschapsfondsen.

 • Zorg voor een integrale oplossing voor de A8/A9. Deze zal de unieke en bijzondere waarden van het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam en het Groene Long-gebied namelijk nog verder aantasten. Wij dringen aan op een integrale gebiedsoplossing, die een open landschap respecteert, inzet op biodiversiteit en recreatie en dankzij alternatieve oplossingen de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek bij Krommenie-Assendelft aanpakt.
 • Herstel en ontwikkel landschapselementen. Dit is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar zorgt er ook voor dat landschappen aantrekkelijker worden voor recreanten.

7. Natuurinclusieve Energietransitie

Wij willen een natuurinclusieve energietransitie, om de klimaat- en biodiversiteitscrisis holistisch aan te pakken. Dit houdt in dat er bij het opwekken van groene energie rekening wordt gehouden met flora, fauna, de bodem en het landschap.

 •  De Provincie moet de Natura 2000-gebeiden uitsluiten als potentiële projectlocaties voor zon of wind, en de NNN-gebieden moeten zoveel mogelijk worden ontzien.
 • Daarnaast vragen we om fors meer inzet op energiebesparing en zon op dak: een no-regret maatregel waar veel draagvlak voor is.

Overweeg jouw keuze in het stemhokje

Wij geloven dat als de nieuwe bestuurders van de Provincie deze richtlijnen in acht nemen, er een gezonder, groener en biodiverser Noord-Holland op ons wacht!

Wil jij dat ook? Overweeg dan bovenstaande adviezen wanneer je je keuze maakt in het stemhokje op 15 maart. Draag ook bij aan een gezonder Noord-Holland!

Wil je reageren, of heb je vragen? Mail dan naar mnh@mnh.nl!