Wat doet het Waterschap

12 maart 2015

Wat doet het Waterschap

Wat is een waterschap?

Een waterschap is een overheidsorganisatie, net zoals de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten. Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Het bestuur van een waterschap bestaat uit een dijkgraaf, een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Een waterschap wordt soms ook hoogheemraadschap genoemd.

De dijkgraaf

De dijkgraaf is de voorzitter van een waterschap. Zijn functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester in een gemeente. De dijkgraaf maakt geen deel uit van het algemeen bestuur van het waterschap en heeft daar ook geen stemrecht. In het dagelijks bestuur heeft de dijkgraaf wel zitting en stemrecht.

Een dijkgraaf krijgt zijn functie niet door verkiezingen, maar wordt benoemd door de regering voor een periode van 6 jaar. De naam dijkgraaf komt voort uit het verleden. Het werd gebruikt bij waterschappen die dijkbeheer uitvoerden. Een andere gebruikte term is watergraaf.

Algemeen bestuur waterschap

Het algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit categorieën die veel belang hebben bij een goed waterbeheer. De leden van het algemeen bestuur worden gekozen via de waterschapsverkiezingen. Het aantal bestuursleden is afhankelijk van de grootte van het waterschap. De provincie bepaalt dit aantal.

Dagelijks bestuur waterschap

Het dagelijks bestuur van een waterschap bestaat uit de dijkgraaf en een, door het algemeen bestuur bepaald, aantal andere leden. Meestal ligt dit aantal rond de 5 personen. De leden van het dagelijks bestuur komen uit het algemeen bestuur.

Taken waterschap

Elk waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. De taken van een waterschap zijn:

  • watersysteembeheer (dit gaat over de kwantiteit, kering en waterkwaliteit);
  • zuiveringsbeheer (zuivering van afvalwater).

Sommige waterschappen hebben ook vaarwegen en landwegen in hun beheer.

In dit filmpje  een impressie van de belangrijkste taken van het waterschap.