Transparantie is de drijvende kracht achter milieudemocratie

3 juli 2014

Transparantie is de drijvende kracht achter milieudemocratie

Onder leiding van staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vindt de eerste week van juli in Maastricht een conferentie van de Verenigde Naties (VN) over milieu-informatie plaats.

Deze conferentie geeft een vervolg aan het verdrag van Aarhus dat dateert uit 1998. Toen werden internationale afspraken gemaakt over de toegang tot milieu-informatie en burgerparticipatie en over toegang tot de rechter over milieuzaken. In Maastricht spreken vertegenwoordigers van 50 landen, milieuorganisaties, bedrijven, landbouworganisaties, universiteiten en internationale organisaties deze week over de uitvoering van het verdrag.

De deelnemers aan de conferentie vragen niet alleen om betere productinformatie.

Ook moeten klokkenluiders en milieuactivisten die milieumisstanden melden beter worden beschermd. Tevens moeten social media meer worden ingezet om milieu-informatie toegankelijk te maken. Mansveld zegt daarover: “Mondige en goed geïnformeerde burgers worden door overheden en bedrijven soms als ‘lastig’ ervaren”. Ik zie dat anders. Duurzaam en transparant ondernemerschap maakt bedrijven juist sterker. Zij scoren dan beter bij consumenten, producenten en overheden en hoeven niet te vrezen voor ‘naming and shaming’ en schadeclaims.

Transparantie is de drijvende kracht achter milieudemocratie.

Vanzelfsprekend is ook MNH ervan overtuigd dat het uitermate belangrijk is het publiek effectieve toegang tot milieu-informatie te bieden. Dit is niet alleen een essentiële randvoorwaarde voor succesvolle inspraak, maar heeft ook gevolgen voor toegang tot de rechter. Alle drie de pijlers onder het Verdrag van Aarhus – toegang tot milieu-informatie, inspraak, en toegang tot de rechter – zijn essentiële elementen van milieudemocratie. Wij werken hier al lang aan en willen ons werk hierin graag voortzetten.