Stookoverlast en fijnstof in de donkere dagen voor en na Kerstmis

12 november 2015

Stookoverlast en fijnstof in de donkere dagen voor en na Kerstmis

Vorige maand hadden we een gesprek met vertegenwoordigers van de Stichting Houtrook  met als onderwerp stookoverlast  van hout- en brikettenstook. Een onderwerp dat vooral in dit  jaargetijde speelt en bezig is aan een opmars in de lijsten van ergernissen.

foto flickr.com Duncan Mcneil CC
foto flickr.com Duncan Mcneil CC

Wat is er aan de hand: het stoken van hout/briketten kan voor de omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, roetneerslag en gezondheidseffecten, samengevat als stookoverlast. Stookoverlast door particulieren is een complex probleem omdat er veel kleine bronnen in de particuliere sfeer zijn. De wijze van stoken bepaalt in belangrijke mate wat er aan houtrook uit de schoorsteen komt. De gemeente kan er moeilijk grip op krijgen omdat het ingrijpt in de privésfeer van de burger.

Het probleem is in veel opzichten vergelijkbaar met de problematiek van rokers of van het particuliere autoverkeer. Roken speelt zich af in de privésfeer, maar heeft grote consequenties voor andere burgers in de vorm van ‘meerokers’. Hetzelfde geldt voor omwonenden van verkeerswegen. Voor beide voorbeelden geldt dat er inmiddels actie is ondernomen door de Nederlandse overheid of in Europees verband. Tot nu toe wordt het probleem van stookoverlast beschouwd als een lokaal probleem dat de gemeentelijke overheid moet oplossen. De gemeentelijke overheid ziet zich vaak gesteld voor een probleem waarbij de emoties van burgers onderling hoog oplopen, en waarbij een objectieve beoordeling van de overlast niet eenvoudig is te maken. De ervaring wijst verder uit dat het niet eenvoudig is om met de beschikbare mogelijkheden tot een oplossing te komen.

Bewustwording bij de burger dat hout/briketten stoken potentieel overlast kan veroorzaken bij de buren en overdracht van kennis over wat je kunt doen als er overlast ontstaat, kan helpen. Wij zullen in de nabije toekomst dit onderwerp nog verder uitspitten.

Stook bewust en schoner met deze 10 stooktips.
Meer info bij Stichting houtrook