Resultaten enquête: leg zonneweides op bedrijfs- en industrieterreinen aan.

12 november 2015

Resultaten enquête: leg zonneweides op bedrijfs- en industrieterreinen aan.

Onze achterban worstelt met het onderwerp zonneweides. In grote lijnen willen ze niet dat er overal zonneweides in het Noord-Hollands landschap komen, maar het alleen toelaten binnen de bebouwde kom vindt men te beperkend. Het liefst ziet men zonneweides op bedrijfs- en industrieterreinen en met een mindere voorkeur op braakliggende gronden en in recreatieterreinen. Natuurgebieden en open agrarische waardevolle gebieden moeten in ieder geval gevrijwaard worden van de aanleg van zonneweides. Dit zijn enkele conclusies uit de enquête over de aanleg van zonneweides in het landelijk gebied die de Milieufederatie de afgelopen maanden heeft gehouden .

Zonneweide

Terughoudend beleid ten aanzien van de aanleg van zonneweides in het landelijk gebied. 

Meer dan de helft van de geënquêteerden (57 %) is het eens met een terughoudend beleid ten aanzien van de aanleg van zonneweides in het landelijk gebied, waarbij het uitgangspunt is dat eerst gekeken wordt naar aanleg hiervan in het stedelijk bewoond gebied alvorens gedacht kan worden aan de aanleg van zonneweides in het landelijk gebied. Een derde van de geënquêteerden is het hier niet mee eens en vinden dat er geen terughoudend beleid gevoerd moet ten aanzien van de aanleg van zonneweides in het landelijk gebied.

Provinciaal kader voor zonneweides nodig

Op de vraag of u het goed vind dat de provincie een nieuw ruimtelijk kader opstelt voor de aanleg van zonneweides antwoord 61% bevestigend, daarentegen zegt 31 % dat je het ook wel alleen aan de gemeenten kunt verlaten

Stelling Helemaal mee eens (in %) Helemaal mee eens en mee eens (in %)
De provincie voert momenteel een terughoudend beleid ten aanzien van de aanleg van zonneweides in het landelijk gebied. 29 57
Het is goed dat de provincie en nieuw ruimtelijk kader opstelt. 61
Laat het aan de gemeenten zelf over om een kader op te stellen. 31

 

Zonneweides, waar wel en waar niet.

Verreweg het merendeel van de geënquêteerden wil dat zonneweides aangelegd worden op bedrijf- en industrieterreinen (bijna 90%); 48% vindt dat zonneweides eventueel ook op braakliggende terreinen aangelegd mogen worden, 35% vindt van niet, terwijl 25% hier neutraal tegenover staat. Waar ook verreweg het merendeel van de geënquêteerden het over eens is, is dat natuurgebieden (76%) en waardevolle agrarische gebieden ( 67%) gevrijwaard moeten blijven van zonneweides. Over de aanleg van zonneweides in agrarische gebieden staken de stemmen zogezegd: 36% vindt dat je zonneweides kunt aanleggen in agrarische gebieden terwijl 36% vindt dat je dat juist niet moet doen omdat daarmee kostbare landbouwgrond verloren gaat (24% staat hier neutraal tegenover). Ook zijn er meer voorstanders dan tegenstanders voor de aanleg van zonnepanelen in recreatiegebieden (47% versus 33% en 18% neutraal).

Zonneweides in het landelijk gebied. Waar wel en waar niet? Helemaal mee eens(in %) Helemaal mee eens en mee eens (in %)
Zonneweides mogen alleen aangelegd worden binnen bestaand bebouwd gebied (bebouwde kom) 14 28
Zonneweides mogen aangelegd worden op industrieterreinen en bedrijfsterreinen. 59 90
Zonneweides mogen daarnaast ook op braakliggende gronden worden aangelegd 19 48
Zonneweides mogen niet aangelegd worden in natuurgebieden 58 76
Zonneweides mogen niet aangelegd worden in landschappelijk waardevolle en open agrarische gebieden. 50 68
Zonneweides mogen aangelegd worden in recreatiegebieden. 12 47

 

Meervoudig ruimtegebruik en draagvlak

Het combineren van zonneweides met andere functies, zoals langs wegen/spoorwegen, waterberging, parkeren wordt ook veelvuldig genoemd als een voorwaarde door de geënquêteerden ( 62%). Over de stelling dat  zonneweides alleen aangelegd mogen worden wanneer hiervoor voldoende draagvlak is bij omwonenden werd verschillend gedacht: 38% was het hiermee eens, terwijl ook 38% het hiermee oneens was (23% stond hier neutraal tegenover). Ook over de stelling dat zonneweides alleen aangelegd mogen worden wanneer de omgeving hiervan op een of andere manier van mee kan profiteren werd verschillend gedacht: 32 % was het hier mee eens, terwijl 39% het hiermee niet eens was (28% was neutraal).

Stelling Helemaal mee eens(in %) Helemaal mee eens en mee eens (in %)
Zonneweides mogen alleen aangelegd worden wanneer deze gecombineerd worden met andere functies (meervoudig ruimtegebruik). 28 62
Zonneweides mogen alleen aangelegd worden wanneer hiervoor voldoende draagvlak is bij omwonenden 13 38
Zonneweides mogen alleen aangelegd worden wanneer de omgeving hiervan op een of andere manier van mee kan profiteren 7 32

 

Wat gaat de Milieufederatie met deze resultaten doen?

Wij gaan de resultaten van de enquête gebruiken bij het bepalen van ons standpunt hoe om te gaan me de aanleg van zonneweides in het landelijk gebied en het beleid dat hiervoor gevoerd zou moeten worden.  Momenteel wordt hierover zowel in diverse gemeenten als door het provinciaal bestuur hard over nagedacht. De resultaten van de enquête zijn naar voren gebracht tijdens de workshop zonneparken die de provincie Noord-Holland in oktober 2015 heeft georganiseerd. MNH gaat ook  ingrediënten aandragen voor het op te stellen provinciaal ruimtelijk kader en wij hebben inmiddels gemeenten (Medemblik en Den Helder) geadviseerd over hun gemeentelijk beleid aangaande zonneweides. In totaal hebben 210 mensen de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat!