Resultaten Duurzame Energie in de Gooi- en Vechtstreek

29 april 2014

Resultaten Duurzame Energie in de Gooi- en Vechtstreek

De Milieufederatie heeft een peiling gehouden onder de leden van de natuur- en milieuverenigingen in de Gooi- en Vechtstreek. Wij hebben hun mening gevraagd over het opwekken van verschillende vormen van duurzame energie in deze regio. Vindt men dat er in deze regio meer duurzame energie opgewekt moet worden en maakt de vorm van duurzame energie niet zoveel uit? Of vindt men juist dat niet alle vormen van duurzame energie passen in het landschap van de Gooi- en Vechtstreek?  Met de resultaten van deze enquête willen wij een discussie op gang brengen over een duurzame energievoorziening in de Gooi- en Vechtstreek.

Meer duurzame energie in Gooi- en Vechtstreek maar niet ten koste van het landschap!

Dit is kortgezegd de samenvattende conclusie van de enquête. Ruim 72% van de geënquêteerden vindt dat er veel meer duurzame energie in de regio Gooi- en Vechtstreek opgewekt moet worden, maar vindt dat dit niet ten koste van het landschap mag gaan. Voor 16% mag het landschap wel veranderen. Met de stelling dat er niet meer duurzame energie in de regio opgewekt hoeft te worden omdat dat niet past in het landschap van de Gooi- en Vechtstreek was bijna 89% het niet eens.

Voorkeur voor energie uit zon, bodem en biomassa!

Op de vraag welke duurzame energie (uit zon, wind, bodem, biomassa en water) in de Gooi- en Vechtstreek de eerste voorkeur heeft, antwoordt veruit het merendeel: zonne-energie (72%). Voor bodemenergie kiest 20% en voor biomassa 8%. Windenergie scoort op een vierde plaats. De Top 5 duurzame energie in de Gooi- en Vechtstreek is zon, bodemenergie, biomassa, wind- en waterenergie.

Zon

Op daken van huizen, kantoren en bedrijfsgebouwen zouden veel meer zonnepanelen geplaatst moeten worden, rekening houdend met historische panden en het beschermd dorps- en stadsgezicht. Met deze stelling was 94,7% het eens. Ook is een ruime meerderheid voor het aanleggen van zonneweiden op braakliggende terreinen (65.8%).  Hiervoor worden zelfs een aantal suggesties gedaan, zoals langs snelwegen, oude stortplaatsen en op industrieterreinen (o.a. Crailloo). Verder vindt men dat het opwekken van zonne-energie sterk gepromoot moet worden (86,8%) en zou men zich aansluiten bij een lokale energiecoöperatie die zonne-energie wil opwekken.

Biomassa

Biomassa die vrijkomt bij het onderhoud en beheer van het landschap, natuurgebieden en landgoederen zou meer gebruikt moeten worden voor het opwekken van duurzame energie vindt bijna 87%. Ook een ruime meerderheid van de geënquêteerden heeft er geen probleem mee als er op braakliggende terreinen energiegewassen worden geteeld of als er vergistingsinstallaties in de regio komen te staan.

Windenergie

Hoewel windenergie in Nederland overal de nodige commotie oproept, staat 53% van de geënquêteerden positief tegenover het plaatsen van windmolens in de Gooi- en Vechtstreek, mits landschappelijk goed ingepast en de inwoners kunnen delen in de opbrengst. De stelling: windmolens passen niet in de Gooi- en Vechtstreek, die moeten maar elders neergezet worden, is 50% het oneens terwijl 29% deze stelling onderschrijft. Ook worden een aantal locaties genoemd die geschikt zouden zijn voor het plaatsen van windmolen(s); genoemd worden onder meer langs (snel)wegen, op industrieterreinen en langs het Gooimeer.

Bodem- en waterenergie

Als er mogelijkheden in deze regio zijn voor het gebruik van bodemenergie (WKO/aardwarmte) of energie uit water (koude/warmtewinning uit plassen en meren) dan moet daar gebruik van gemaakt worden vindt 84% – 95% van de geënquêteerden. Ook moet er meer inzicht komen of deze regio geschikt is voor bodem- en energie uit water.

Wie moet initiatief nemen voor meer duurzame energie in Gooi- en Vechtstreek?

Het samenwerkingsverband Gooi- en Vechtstreek wordt het vaakst genoemd als zijnde de organisatie die hiervoor het initiatief moet nemen (81%). Maar ook de stelling dat burgers, overheden en bedrijven gezamenlijk het initiatief moeten nemen, wordt bijna net zoveel keer genoemd ( 76%). Op de stelling dat geen extra initiatief nodig is in deze regio voor de komst van meer duurzame energie, is 82% het niet mee eens.

Hoe nu verder

Uit de enquête blijkt wel dat de in energie geïnteresseerde mensen uit Gooi- en Vechtstreek vinden dat er op korte termijn veel meer gedaan moet worden aan het opwekken van duurzame energie in deze regio. Het accent moet dan liggen op zon, bodem en biomassa. Het samenwerkingsverband Gooi- en Vechtstreek zou het voortouw moeten nemen. Zij zou een proces moeten opstarten om samen met burgers, bedrijven en lokale overheden na te denken op welke manieren het aandeel duurzame energie in de regio verhoogd kan worden en hoe het energielandschap van de Gooi- en Vechtstreek er uit zou komen te zien, rekening houdend met het karakteristieke landschap in deze regio. Als inspiratiebron hiervoor zou men het voorbeeld kunnen nemen aan het Inspiratiefestival Energielandschappen Overijssel.

Wij denken dat er niet gewacht hoeft te worden op het samenwerkingsverband. Burgers en bedrijven, kunnen, middels bijvoorbeeld lokale energiecoöperaties, nu al aan de slag met het opwekken van duurzame energie in de regio (bijvoorbeeld met zonne-energie).

Enquête

De enquête is uitgezet bij het online panel van de Milieufederatie Noord-Holland en dan met name gericht op panelleden die woonachtig zijn in de Gooi- en Vechtstreek. Ook via de websites van Vriend van het Gooi en het Goois Natuurreservaat kon men deelnemen. In totaal hebben 51 mensen de enquête ingevuld. Veelal zijn dit mensen die aangeven zich betrokken te voelen bij het onderwerp duurzame energie en zeggen zelf duurzame energie op te wekken dan wel aangeven groene stroom af te nemen.