Reactie MNH op stikstofadvies commissie Remkes over luchtvaart 

16 januari 2020

Reactie MNH op stikstofadvies commissie Remkes over luchtvaart 

Luchtvaart kan door stikstofuitstoot niet groeien en moet net als andere sectoren uitstoot reduceren

Het stikstofadvies onder leiding van Remkes pleit in de ogen van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland terecht voor het einde van de uitzonderingspositie van de luchtvaartsector. De uitstoot van stikstof door de luchtvaartsector is sinds 1990 verviervoudigd ten opzichte van andere sectoren. Andere sectoren hebben stoten sinds 1990 juist steeds minder stikstof uit. Met het advies van Remkes lijkt de luchtvaart net als alle andere sectoren te moeten gaan bijdragen aan het oplossen van de stikstofcrisis.

Natuur nog meer onder druk dan gedacht

“Goed dat Remkes ook een bijdrage vraagt van de luchtvaart bij het oplossen van de stikstofcrisis”, aldus Sijas Akkerman, directeur van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. “De depositie van de luchtvaart is misschien een klein deel van de hele depositie, maar de bijdrage aan natuurgebieden onder de vliegroutes van Schiphol is vergelijkbaar met de bijdragen van de bouw, industrie en de energiesector en qua ordegrootte vergelijkbaar met wegverkeer in die gebieden.”

Rond Schiphol liggen verschillende natuurgebieden (bijvoorbeeld Naardermeer, Botshol, Twiske, Oostelijke Vechtplassen, Nieuwkoopse plassen) waar de biodiversiteit wordt bedreigd door stikstofdepositie. Berekend was dat de depositie van stikstof door de luchtvaart in deze gebieden tussen de 5 en de 7 mol per hectare per jaar ligt. Uit het advies van Remkes blijkt dat de gemiddelde depositie in Nederland tussen de 12 en 19 mol/h/j ligt. De hogere depositie valt te wijten aan een tekortkoming in het huidige rekensysteem. Hierin wordt uitstoot boven de 900 meter niet meegenomen in de berekeningen. Ook activiteiten op de grond worden niet meegenomen. Wanneer beide wel worden meegenomen is de stikstofuitstoot van de luchtvaartsector niet 0,1% van het Nederlandse totaal, maar ligt deze tussen de 0,7% en 1,1% van het totaal. Remkes pleit voor een reductie op basis van dit aandeel.

Krimp noodzakelijk

Akkerman benadrukt dat krimp op Schiphol de enige reële manier is om uitstoot te reduceren: “Door de voorgenomen groei van Schiphol tot 540.000 vluchten zou er in ieder geval nog 1 tot 2 mol/h/j bijkomen in de al overbelaste gebieden. Met dit advies kan deze groei niet doorgaan. Alle extra nieuwe stikstofneerslag was door de rechter immers al verboden. Nu blijkt dat de uitstoot ook nog eens groter is dan gedacht moet het aantal vluchten worden teruggeschroefd”. Akkerman ziet intern en extern salderen van uitstoot als een beperkte oplossing omdat er een reductie moet plaatsvinden in die specifieke gebieden en niet ergens anders in het land: “Voor de kwetsbare natuurgebieden rondom de luchthavens, die nu al ernstig zijn aangetast door stikstof is eerst een pakket aan maatregelen nodig om de uitstoot naar beneden te brengen.”

Natuurvergunning

Het adviescollege maakte ook duidelijk dat Schiphol er niet aan ontkomt een natuurvergunning aan te vragen. “Ongeveer 100.000 vluchten opereren zonder natuurvergunning. Schiphol heeft namelijk maar een natuurvergunning voor 400.000 vluchten. Dit is het aantal vluchten in 2004, dat geldt als referentie voor de invoering van de PAS. Nu deze is komen te vervallen moet worden teruggekeerd naar deze situatie”, aldus Akkerman. Het verzoek aan de minister om dit te handhaven loopt op dit moment.

Luchtvaartnota

MNH roept het kabinet op om het stikstofprobleem niet los te zien van de klimaatcrisis. De luchtvaartnota die het kabinet binnenkort wil aanbieden aan de Tweede Kamer biedt de kans om grenzen te stellen aan de ontwikkeling van de luchtvaartsector en haar te behandelen als alle andere sectoren. “Iedere sector moet haar steentje bijdragen aan het oplossen van de stikstof- én klimaatcrisis. Ook de uitstoot van de luchtvaart moet naar beneden. Dat betekent niet afschuiven op andere sectoren, maar simpelweg minder vluchten. Dat is noodzakelijk voor de natuur, het klimaat en het welzijn van honderdduizenden omwonenden.”

Tags: