Provinciaal Milieubeleidsplan: positief maar vergeet de burger niet!

11 november 2014

Provinciaal Milieubeleidsplan: positief maar vergeet de burger niet!

MNH heeft een zienswijze ingediend over het nieuwe provinciale milieubeleidsplan. In grote lijnen zijn wij positief over het plan. Wat we met name missen is de rol van de burger en de energieke samenleving.

Positief

De Milieufederatie is tevreden over de inhoud van het plan en we kunnen ons in grote lijnen vinden in de hoofdlijnen van het beleid en in de vier gekozen thema’s: gezonde stad en mobiliteit; circulaire economie; visie op de ondergrond en transitie duurzame energie. Sommige thema’s en onderdelen van dit milieubeleidsplan, zoals circulaire economie en visie op de ondergrond, zijn nog weinig concreet uitgewerkt, maar we nemen aan dit nog wel gaat gebeuren. We zijn ook verheugd dat gezondheid een centralere rol krijgt in dit milieubeleidsplan. Want milieuverontreiniging en dan met name luchtverontreiniging is na roken, ongezonde voeding en te weinig beweging de vierde oorzaak van de ziektelast in Nederland.

Te weinig aandacht voor burger

Het ontwerpplan kent wel één belangrijke tekortkoming en dat is dat de burger weinig voorkomt in het plan. De provincie ziet de bewoner van deze provincie toch vooral als een burger die voorgelicht, beschermd, geïnformeerd en wiens gedrag veranderd moet worden. Dat is op zichzelf goed en dat moet de provincie blijven doen, maar de burger neemt tegenwoordig ook steeds vaker zelf het initiatief tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Denk aan de vele lokale energie coöperaties die overal in deze provincie zijn gevormd (momenteel al meer dan 40), en denk aan de initiatieven op het terrein van de regionale voedselvoorziening, beheer van (openbaar) groen, aanpak luchtverontreiniging of, mobiliteit. Deze zogenoemde energieke samenleving speelt bij de uitvoering van het milieubeleid een steeds belangrijkere rol. De Staatssecretaris en het Planbureau voor de Leefomgeving vinden dat deze energieke samenleving ook steeds meer betrokken moet worden bij het milieubeleid. In dit ontwerp plan is er echter maar weinig aandacht voor deze bottum-up beweging ondanks dat de politiek de mond vol heeft van de participatie samenleving! Door milieugedeputeerde Talsma wordt in het voorwoord van dit plan nadrukkelijk benadrukt dat we samen dit plan moeten uitvoeren, maar als je dit plan leest dan wordt daar toch vooral de overheden (Rijk en gemeenten),  RUD’s en bedrijven mee bedoeld. Dat vinden wij dan ook een belangrijke tekortkoming van dit plan. Sterker nog de Milieufederatie Noord-Holland, een organisatie die er juist is voor de burger en de energieke samenleving, wordt door de provincie volledig wegbezuinigd.

Zo verdwijnt ook het  loket voor burgers en energieke samenleving!

De volledige reactie op het ontwerp-provinciaal milieubeleidsplan is hier te lezen.
Reactie MNH op PMP aan Provincie NH