Programmatische Aanpak Stikstof PAS ligt eindelijk ter inzage

28 januari 2015

Programmatische Aanpak Stikstof PAS ligt eindelijk ter inzage

PAS Eindelijk ter inzage: de inzagetermijn loopt van 10 januari 2015 – 20 februari 2015.

De Programmatische Aanpak Stikstof is een regeling die ertoe dient de stikstof in Natura 2000 gebieden te reguleren en/of de effecten van die stikstof in deze natuur terug te dringen. Door een teveel aan stikstof komen er minder soorten voor in de natuur. Stikstof zorgt er namelijk voor dat bepaalde algemeen voorkomende planten nog harder gaan groeien. Andere meer kwetsbare planten komen daardoor in de verdrukking. De gevolgen laten zich raden, ook voor de dieren in het gebied. De variatie aan planten en dieren neemt af.

De PAS is gericht op het bereiken van de natuurdoelen  van de Natura 2000 gebieden en zorgt er tegelijkertijd voor dat landbouw en industrie mogelijkheden blijven om te groeien. Hoe kan dat? Allereerst staan in de PAS landelijke maatregelen die de bron aanpakken (brongerichte maatregelen) waardoor de stikstofdepositie blijvend daalt. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen in veevoer of  mest. Daarnaast staan zijn ecologische herstelmaatregelen getroffen om de effecten van de stikstof teniet te doen. We moeten dan denken aan bijvoorbeeld extra plaggen en maaien. In de gedachte van de PAS mag deze structurele daling van de stikstofdepositie ten dele worden ingezet om de economie weer ruimte te geven, de zogenaamde ontwikkelingsruimte of depositieruimte. Hierdoor kan mogelijk de stikstofdepositie lokaal weer gaan toenemen. Uitgangspunt van de overheid is om een normale economische ontwikkeling mogelijk te maken met tegelijkertijd een structurele daling van de stikstofemissies.

Voor elk Natura-2000 gebied bestaat een gebiedsanalyse. Hierin komt alles van de regeling samen. Er is gekeken naar de depositieruimte voor economische activiteiten op basis van de te verwachte daling van de depositie. Herstelmaatregelen zijn beschreven. Er is een rekenmodel beschikbaar als onderbouwing voor vergunningaanvragen voor economische activiteiten (AERIUS).

De PAS is te complex om alleen in kort bestek te behandelen. Voor verdere informatie:

Ter inzageleggingvindt plaats van zowel de regeling als de gebiedsanalyses.

De Milieufederatie Noord-Holland onderzoekt op dit moment het belang van de PAS voor onze achterban en voor onze TBO-organisaties. We werken aan een checklist van belangrijke zaken voor zowel de inspraakfase als voor de uitvoeringsfase. Voordeel van de PAS kan zijn dat nu eindelijk maatregelen worden getroffen om de (effecten van) stikstofdeposities terug te dringen. De PASS moet dan wel doen wat zij belooft te doen. En dat blijft de grote vraag. De Natuur- en Milieufederaties overwegen een gezamenlijke reactie te sturen. Zodra wij meer informatie hebben dan delen wij dat mee in een nieuwsbrief.