Geen koehandel met mest, maar structurele aanpak door grondgebonden groei

6 november 2014

Geen koehandel met mest, maar structurele aanpak door grondgebonden groei

Oproep aan Den Haag: Geen koehandel met mest, maar structurele aanpak door grondgebonden groei

De Milieufederatie Noord-Holland spreekt haar verontrusting uit over het wetsvoorstel ‘Verantwoorde groei melkveehouderij’ van staatssecretaris Sharon Dijksma. Dit voorstel stimuleert de groei van niet-grondgebonden melkveehouderij, omdat het nauwelijks grenzen stelt aan mest­verwerking.

De melkveehouderij wordt nu nog enigszins gereguleerd door grondgebondenheid. De mest van het vee wordt op land uitgereden en daaraan zijn grenzen gesteld. Maar het wetsvoorstel maakt het mogelijk om de mest voortaan ook te verwerken in installaties, waardoor boeren ineens veel meer mest ‘kwijt’ kunnen. Door de afschaffing van de melkquota in 2015 kunnen ze ook meer melkvee gaan houden. Prognoses geven aan dat de melkveestapel landelijk met wel 20 procent zal toenemen. Veel nieuwe reusachtige stallen zijn elders al neergezet. De laatste tijd zien we ook in Noord-Holland nieuwe vergunningen voor uitbreiding van de veestapel en stallen langs komen.

Verduurzaming, kringloop en cultuurlandschap

Alleen grondgebondenheid biedt naar onze mening de mogelijkheid om de melkveehouderij zich geleidelijk te laten ontwikkelen in de richting van een duurzaam agrarisch bedrijf waarin de kringlopen worden gesloten. Het liefst binnen de regio en met respect voor natuur- en cultuurhistorische waarden. Wij roepen de Tweede Kamer op om het principe van grond­gebonden groei echt te omarmen. Dit betekent ook dat melkveehouders alleen mogen uit­breiden indien ze extra grond kopen of pachten. Aanvullend willen we ook dat de koeien de wei in gaan. Dat de oer-Hollandse weides, vergezichten en boerderijen voor Noord-Hollanders en onze vele bezoekers uit het buitenland bewaard blijven én bijdragen aan de productie van zuivel. Ook de melkveehouder profiteert daarvan. Zijn melk wordt immers ook verkocht en geëxporteerd als een natuurproduct. Op de melkpakken prijken geen industrieterrein en uitgestrekte maisvelden, maar koeien, kerktorens, slootjes en weidevogels.

Gevolgen voor natuur en milieu

Nog meer mest zal leiden tot nog verdere achteruitgang van de biodiver­siteit, zoals weidevogels en bloemrijk grasland in het agrarisch gebied. Fosfaat- en nitraatafspoeling naar het oppervlaktewater en de toename van ammoniakemissies zetten bovendien het behalen van herstelopgaven in het kader van de kaderrichtlijn Water en Natura 2000 onder grote druk.

Vanuit diverse hoeken wordt de noodklok geluid. Volgens ex-Landbouwminister Cees Veerman en Herman Wijffels is “het hek van de dam”. ABN Amro waarschuwt voor grondloze ontwikkeling die de kostprijs per kilo melk doet stijgen. Zelfs de LTO is ongerust over de ongebreidelde groei. Wij trekken samen met de natuur- en milieuorganisaties aan de bel.