Proces bestemmingsplan Westelijk Tuinbouwgebied in Haarlem

6 september 2017

Proces bestemmingsplan Westelijk Tuinbouwgebied in Haarlem

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem (SWTH), met 500 leden/donatuers, is actief om de unieke kwaliteiten te bewaren van een nog (deels) open en natuurlijk gebied met tuinbouwbedrijven, grotendeels binnen de bebouwde kom. Door overleg met de gemeente, betrokken bedrijven en, waar nodig, juridische actie. Het bestemmingsplan voor het gebied moest geactualiseerd worden. De SWTH zette hier stevig op in en vroeg daarbij ondersteuning van de Natuur & Milieufederatie Noord-Holland (MNH), met name van juridische aard. Bestemmingsplannen kunnen veel zaken regelen, maar andere ook weer niet, wat te maken heeft met de manier waarop de wet- en regelgeving in elkaar zit.

Succesvolle inbreng

SWTH en MNH hebben zienswijzen opgesteld, overleggen voorbereid (met de gemeente en betrokken bedrijven) en aan de gemeente ook tussentijds vragen voorgelegd om opheldering en verduidelijking. De SWTH had uiteindelijk, vergeleken met andere betrokken partijen, een relatief groot succes met de inbreng van haar zienswijzen. Zo werden voorgestelde bestemmingswijzigingen overgenomen, voor zover ze niet te veel op gespannen voet stonden met de belangen van betrokken grondeigenaren. Met name het behoud van belangrijke zichtlijnen is in het uiteindelijke plan beter geborgd.

Tevreden over het proces

Zowel MNH als de SWTH zijn erg tevreden over het proces en de openheid daarvan. De gemeente hield in een vroege fase consultaties over de uitgangspunten, en reageerde tussentijds alert op gerezen vragen en onduidelijkheden. Door de heldere en vlotte communicatie van gemeentezijde konden ook minder gunstige uitkomsten beter worden aanvaard. In een toegankelijke en helder verwoorde Nota Zienswijzen werd uitgelegd waarom bepaalde punten geen toegevoegde waarde zouden hebben.

SWTH blijft alert op de ruimtelijke kwaliteit

Met een bestemmingsplan kan niet alles geregeld worden, zoals handhavingszaken, het beleid bij aanvragen van vergunningen voor afwijken van het plan en actieve maatregelen om natuur- en waterkwaliteit in het gebied te bevorderen. SWTH is blij met het resultaat van het bestemmingsplan, maar blijft ook in de toekomst alert om te voorkomen dat de ruimtelijke kwaliteit wordt aangetast.

Bekijk de film over de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem