Ontwerp-Provinciaal Milieubeleidsplan ter inzage

17 september 2014

Ontwerp-Provinciaal Milieubeleidsplan ter inzage

Naar een nieuw provinciaal milieubeleidKom naar onze PMP informatie-avond op dinsdag 7 oktober

Vanaf 19.30, locatie MNH kantoor, Zaandam.  Informatie avond over het nieuwe PMP. Karin van Hoof, beleidsambtenaar van de provincie en opsteller van het ontwerp-PMP zal tijdens die avond een presentatie houden over dit ontwerp-PMP en met de aanwezigen in discussie gaan. Aanmelden voor deze avond is nodig en kan bij het secretariaat van Milieufederatie Noord-Holland.  Mail secretariaat@mnh.nl of bel 075 6351598

Milieufederatie is positief maar mist de burger in het plan

De Milieufederatie is blij dat er een nieuw milieubeleidsplan komt en is positief over de inhoud.  MNH heeft bij de totstandkoming van dit ontwerp zowel in woord als op papier met onze Notitie MNH Naar een nieuw milieubeleid een groot aantal ideeën ingeleverd. En een aantal daarvan zijn terug te vinden in dit plan.

Wat wij nog wel een groot gemis vinden in dit plan is de rol van de burger, van de georganiseerde burger. De energieke samenleving wordt in het plan wel een enkele keer genoemd als trend, maar er wordt geen rol toebedeeld voor dan wel gebruik gemaakt  van deze energieke  samenleving. En dit is een tekortkoming van dit plan; als je het samen wilt doen dan hoort daar ook de (energieke) burger bij. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat de overheid te weinig gebruik maakt van de creativiteit van de energieke samenleving. Inspraaktekst van Jos van de Pol, directeur van de Milieufederatie op het ontwerp-PMP.

Iedere vier jaar legt de provincie vast waarop zij haar milieubeleid richt. De basis is altijd het nakomen van wettelijke regels en normen. In het Ontwerp Milieubeleidsplan 2015-2018 zet de provincie daarnaast in op meer duurzame, gezonde en veilige ontwikkelingen in de leefomgeving en het stimuleren van innovatieve oplossingen voor milieuopgaven. Het plan voorziet dus in het “traditioneel” sturen op normen en regels. Daarnaast wil de provincie steeds meer of in plaats daarvan samen met anderen kijken naar kansen voor slimme combinaties en innovatieve oplossingen waarbij milieu gekoppeld wordt aan de andere kerntaken van de provincie. Denk bijvoorbeeld aan duurzame mobiliteit.
Het ontwerp-PMP ligt vanaf 12 september tot 23 oktober ter inzage. Lees hier de inhoud van het ontwerp PMP en de procedure.

De integrale opgaven die in dit plan uitgewerkt worden, zijn:

  • Gezonde  stad en mobiliteit. Wereldwijd worden de steden steeds groter en neemt hun invloed op de economie steeds meer toe.. Ook in de Metropoolregio Amsterdam. Woningbehoefte en mobiliteit groeien hier nog steeds. Hoe zorg je voor een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat?
  • Visie op de ondergrond. Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op de ondergrond. Denk aan energieopslag in de vorm van koude/warmte opslag,  geothermie, ondergronds bouwen.  En niet te vergeten de discussie over schaliegaswinning. De provincie wil een visie voor de ondergrond gaan opstellen om alle nieuwe ontwikklingen in goed banen te kunnen leiden.
  • Circulaire economie. Is een nieuw begrip en draait met name om de vraag hoe om te gaan met de groeiende schaarste  aan grondstoffen en een toenemende hoeveelheid afval. De provincie gaan verkennen wat haar rol kan zijn in deze circulaire economie.
  • Transitie duurzame energie. Centraal hierbij staat voor de provincie de opgave: hoe benut je via de transitie duurzame energie,  optimaal de economische kansen, met oog voor de ruimtelijke kwaliteit

Behalve deze 4 integrale opgaven bevat het ontwerp-PMP ook nog de traditionelere milieu-thema’s als luchtkwaliteit, geluid, geur, afval, veiligheid e.d. Per behandelend  onderwerp wordt het doel, het waarom het hoe en het wat behandeld.

Dialoog

De provincie wil nog meer dan voorheen samen met anderen werken aan de uitvoering van dit beleid. Milieugedeputeerde Talsma wil dit vooral samen met gemeenten, bedrijven en Regionale Uitvoeringsdiensten gaan doen. Hij noemt daarbij als voorbeeld de Milieudialoog in de IJmond, waarbij rijk, provincie, gemeenten, milieudienst en bedrijven een maatregelenpakket hebben opgesteld dat gericht is om tot een gezonde en leefbare leefomgeving te komen. Ook de Milieufederatie en de Dorpsraad Wijk aan Zee hebben inbreng gehad in deze milieudialoog. De provincie wil voor meerdere gebieden dergelijke dialogen gaan opzetten.