Noord-Holland Noord en Zuid zet in op continueren en versnellen van uitvoering Energie Strategie

21 februari 2023

Noord-Holland Noord en Zuid zet in op continueren en versnellen van uitvoering Energie Strategie

De Voortgangsrapportage van de Regionale Energie Strategie (RES) van zowel Noord-Holland Noord, als Noord-Holland Zuid laat zien dat er in beide RES regio’s groei is in duurzame opwek zonne- en windenergie. In de Voortgangsrapportage wordt de conclusie getrokken dat de aankomende jaren in het teken moeten staan van continueren en versnellen van de uitvoering. Daarnaast lijkt er voldoende aanleiding om aan de slag te gaan met actualisatie van de kaart met zoekgebieden.

 

Elk jaar geven de gemeenten, waterschappen en provincie in een Voortgangsrapportage aan hoe ver ze zijn met de uitvoering van de RES.  Zij werken samen om hun ambitie, die in 2021 in de RES is vastgelegd, voor 2030 te realiseren. De ambitie voor Noord-Holland Noord is 3,6 TWh en voor Noord-Holland Zuid 2,7 TWh.

 

Groei in opwek

In Noord-Holland Noord is er grote groei van opwek zichtbaar. Deze groei is grotendeels toe te schrijven aan de realisatie van het windpark Wieringermeer. Ook in Noord-Holland Zuid is groei zichtbaar. Voor beide regio’s geldt dat de groei niet toegeschreven kan worden aan de RES maar al aan projecten die al eerder waren gestart. Het is nog te vroeg om te zeggen of de regio het bod wel of niet gaat halen. Het is zichtbaar dat de gemeenten in de regio bezig zijn met de uitvoering. Er is gezamenlijk behoefte om in te zetten op de uitvoering en deze te continueren en versnellen waar het kan.

 

Actualisatie van kaart zoekgebieden

Beide RES regio’s hebben een kaart met zoekgebieden. In deze zoekgebieden wordt onderzocht of er duurzame opwek door zonne- of windenergie of een combinatie van beide mogelijk is. De RES wordt geactualiseerd (herijkt) wanneer er aanvullingen of wijzigingen zijn op de huidige RES kaart 1.0. Op basis van de Voortgangrapportage wordt gesteld dat er voldoende aanleiding is om dit jaar te starten met het proces van de Herijking RES (2.0). In dit proces kunnen ook nieuwe zoekgebieden worden onderzocht. Er wordt gekoerst op besluitvorming in 2024. Dan kunnen ook de vergunningen voor eventuele nieuwe windzoekgebieden tijdig worden afgegeven om het doel in 2030 te halen.

 

Voortgangsrapportage RES Noord-Holland Noord

Voortgangsrapportage RES Noord-Holland Zuid