Nieuwe Zeesluis roept nog steeds vraagtekens op

2 april 2014

Nieuwe Zeesluis roept nog steeds vraagtekens op

De Milieufederatie heeft een zienswijze ingediend tegen het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Zeetoegang IJmond. Dit plan maakt de realisatie van een nieuwe zeesluis te IJmuiden mogelijk. Hoewel er al bijna 10 jaar lang vooral in gemeentehuizen en in het provinciehuis over een nieuwe zeesluis wordt gesproken, is dit uiteindelijk het finale ruimtelijke plan waarin definitief beslist gaat worden of de nieuwe zeesluis kan worden gebouwd en hoe groot en breed deze moet zijn. De Milieufederatie heeft al die jaren sterke twijfels gehad aangaande deze nieuwe zeesluis. Niet zozeer voor wat betreft de vervanging van de bestaande zeesluis, want die moet uiteindelijk gewoon vervangen worden. Maar de huidige zeesluis had nog tot 2029 mee gekund. Nee, vraagtekens hebben wij gezet bij een grotere sluis en het feit dat hij eerder gerealiseerd moet worden. Om aan deze eisen te voldoen, moet zowel door de gemeente Amsterdam (130 miljoen) als door de provincie Noord-Holland (58 miljoen) extra geïnvesteerd worden. Wij vragen ons af, net zo als bijvoorbeeld het Centraal Planbureau of zulke extra investeringen ook zinvolle investeringen zijn.

Deze investeringen zal men ook weer willen terugverdienen en dat betekent in de toekomst nog meer op- en overslag van  vooral benzine en kolen. Wij vinden dat voor een andere  ontwikkelingsrichting gekozen had moeten worden. Een richting die meer aansluit bij de 21ste eeuw en gericht is op een koolstofvrije circulaire economie en duurzame energie.

Nieuwe Zeesluis leidt tot extra fijn stof!

De nieuwe zeesluis leidt vanwege de extra scheepvaart tot extra fijn stof. Dit in een gebied waar de fijn stof normen nu al worden overschreden dan wel dreigt te worden overschreden. Fijn stof is voor de gezondheid een zeer schadelijke stof. Wij hebben in onze zienswijze aangeven dat er wel degelijk maatregelen te bedenken zijn waarmee de extra fijn stof uitstoot kan worden gecompenseerd. Te denken valt aan extra maatregelen bij het lichteren (dat is het overslaan van lading naar kleinere schepen) van kolenschepen en/of eisen stellen aan de mobiele werktuigen (vorkheftrucks/aggregaten) die worden gebruikt bij de aanleg van de zeesluis. Het is bekend dat dit soort voertuigen vaak ware fijn stof kanonnen zijn, die zonder roetfilter al snel 10 tot 40 keer meer fijn stof uitstoten dan de meeste vrachtwagens.

Ondoorzichtige besluitvorming.

Ook zijn we in onze zienswijze ingegaan op de gehele besluitvorming rondom de nieuwe zeesluis. Deze vinden wij ondoorzichtig. Er is volgens ons een salamitactiek gebruikt. Elke keer zijn er deelbesluiten genomen (convenanten, visie NZKG 2040 enz.) die kaderstellend waren voor een volgend besluit en waarin de grotere nieuwe zeesluis altijd een aanname was. Dit heeft tot gevolg dat er nu een “getrechterd” besluit voorligt. Afstand nemen van het besluit voor een grotere zeesluis is praktisch onmogelijk omdat over sommige beleidsuitgangspunten al eerder is beslist. Een integrale discussie over hoe en op welke manier wij in het Noorzeekanaalgebied ons geld willen gaan verdienen en of daar een nieuwe verbrede en een vervroegde realisering van een zeesluis voor nodig is, is niet in een overzichtelijk besluitvormingstraject gevoerd.

Bekijk hier onze zienswijze 140323 zienswijze PIP nieuwe zeesluis