Natuurorganisaties: tevreden over ambitie duurzame energie in Noord- Holland Noord, maar grote zorgen over aantal locaties

24 april 2020

Natuurorganisaties: tevreden over ambitie duurzame energie in Noord- Holland Noord, maar grote zorgen over aantal locaties

Persreactie op Concept-RES Noord-Holland Noord Natuur- en milieuorganisaties

De Regio Noord-Holland Noord wil in 2030 met 75 windmolens, 1200 hectare zonneweides en veel zon op daken en parkeerplaatsen twee keer zoveel duurzame energie opwekken als nu. Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland zijn tevreden over deze ambitie, maar maken zich grote zorgen over een aantal voorgestelde locaties. Zij stellen voor om hiervoor nieuwe zoekgebieden te zoeken, waarbij het essentieel is om in het vervolg burgers en bedrijven goed te betrekken.

In de Concept RES van Noord-Holland Noord zijn zoeklocaties aangewezen voor mogelijke windmolens of zonnevelden, ook in het IJsselmeer en Markermeer. “Door windmolenparken in Natura 2000 gebied te plaatsen dreigt een hek met windmolens rond het IJsselmeer”, aldus Sijas Akkerman, directeur van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. “Bovendien is het plaatsen van windmolens op Texel, de Hondsbossche Zeewering en naast het Alkmaardermeer funest voor de water-, trek- en weidevogels. En wat Texel betreft ook niet te verenigen met de UNESCO-werelderfgoedstatus van de Waddenzee. Ook zien we zoekgebieden in of direct naast natuurgebieden die voor weidevogels enorm belangrijk zijn. Dat is niet acceptabel. In onze ogen is het beter om in het vervolgproces te onderzoeken of het mogelijk is om windmolens en zonneweides in clusters op land te concentreren.”

Hoewel de natuur- en milieuorganisaties zorgen hebben over de Concept RES Noord-Holland Noord, biedt het vervolg proces voldoende mogelijkheden om de landschappelijke inpassing te verbeteren en – samen met de Participatiecoalitie – extra draagvlak en vooral betrokkenheid bij bewoners en bedrijven te verbeteren, om zo de opwekambitie op hetzelfde niveau te houden of te verbeteren.

In de komende maanden nemen gemeenteraden, het bestuur van het Waterschap en Provinciale Staten een besluit over de RES. Hoewel de natuur- en milieuorganisaties op onderdelen uit de voeten kunnen met de Concept RES Noord-Holland Noord, is het echt nodig om nieuwe zoekgebieden aan te wijzen. Lokale initiatieven komen dan beter tot hun recht. En het voorkomt plaatsing van windmolens en zonneweides in belangrijke natuurgebieden.