Natuurorganisaties presenteren aanbevelingen om natuur veilig te stellen

25 mei 2023

Natuurorganisaties presenteren aanbevelingen om natuur veilig te stellen

Met nieuwe visie op natuur willen natuurorganisaties de provincie stimuleren veel meer te doen

Op donderdag 25 mei overhandigden de samenwerkende terreinbeherende organisaties (TBO) van Noord-Holland hun visie ‘Natuurlijk Noord-Holland in 2050’ aan Gedeputeerde Natuur en Landschap, Esther Rommel. Hierin kijken de organisaties vooruit op wat de Noord Hollandse natuur in 2050 nodig heeft om gezond en duurzaam te zijn met voorstellen hoe daar te komen. De natuurorganisaties roepen het provinciebestuur op meer maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de natuur in Noord-Holland uit te breiden te versterken, en extra te investeren in recreatievoorzieningen.

Fundamentele keuzes

Noord-Holland staat aan de vooravond van een aantal grote ruimtelijke vraagstukken. Denk aan stikstofreductie, de landbouwtransitie, klimaatverandering, de energietransitie en de toenemende recreatiedrukte. De keuzes die we nu maken zullen tot ver in de toekomst bepalen hoe ons landschap en onze natuur er uit zien. Sjakel van Wesemael, sectordirecteur Natuur en Beleving bij PWN en voorzitter TBO, overhandigde namens de Noord-Hollandse terreinbeherende organisaties de visie aan gedeputeerde Esther Rommel. “De veerkracht van mens en natuur is verrassend groot en samen zullen we er sterker uitkomen, na het nemen van een aantal fundamentele keuzes hoe we voortaan willen wonen, werken en recreëren. Deze TBO-visie is bedoeld ter inspiratie, wat kan wel, op weg naar een betere toekomst”, aldus Sjakel van Wesemael.

Blik op de toekomst: overgangszones en recreatie in het groen

Een gezond en duurzaam Noord-Holland betekent dat onze provincie er in 2050 anders uit zal zien, aldus de terreinbeherende organisaties. Bijvoorbeeld: in 2050 vind je overgangszones rondom beschermde natuurgebieden. Hier werken TBO’s en agrariërs samen aan biodiversiteitsherstel, landschapsbescherming en recreatie, waarbij een gezond verdienmodel voor agrariërs de sleutel is voor succes. Daarnaast zijn er in 2050 voldoende toegankelijke recreatievoorzieningen voor de groeiende bevolking. Extra structurele investeringen maken mogelijk dat iedere Noord-Hollander zowel dicht bij huis als in de natuur kan recreëren in het groen.

overhandiging visie natuurlijk noord holland 2050
Gedeputeerde Esther Rommel ontvangt de visie van de terreinbeherende organisaties

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Ik dank de terreinbeherende organisaties voor het maken van dit rapport. De inhoud sluit heel goed aan bij het gebiedsplan dat wij hebben opgesteld, het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Ik herken veel van de adviezen en ideeën die de terreinbeherende organisaties geven. Dat gaat bijvoorbeeld over het combineren van natuur, water en recreatieopgaven, maar ook om het herstellen van de biodiversiteit buiten beschermde natuurgebieden. Ik ben benieuwd naar het vervolg op dit rapport waarin de organisaties gaan aangeven wat zij gaan doen.”

Samenwerking vergroten

Sijas Akkerman, directeur Natuur en Milieufederatie Noord-Holland: “Wij zetten met ‘Natuurlijk Noord-Holland in 2050’ gezamenlijk een stip op de horizon, en benoemen belangrijke opgaves en ontwikkelingen”. We zien daar tal van kansen voor een samenwerking met elkaar, met agrariërs, met de waterschappen, de Provincie Noord-Holland en de inwoners van Noord-Holland. Samen maken we een groene en gezonde provincie in 2050.

Samenwerkende organisaties

De visie ‘Natuurlijk Noord-Holland in 2050’ is aangeboden door de terreinbeherende organisaties het Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland en Staatsbosbeheer.

Download de visie Natuurlijk N-H in 2050

Meer informatie?