Inzicht in kansen en mogelijke bedreigingen Omgevingswet voor natuur en milieu

8 november 2021

Inzicht in kansen en mogelijke bedreigingen Omgevingswet voor natuur en milieu

De Omgevingswet, waarin veel wetten opgaan met betrekking tot de fysieke leefomgeving (ruimtelijke ordening, milieu, natuur, landschap, erfgoed en water) treedt waarschijnlijk op 1 juli 2022 in werking. Deze nieuwe wet verandert het speelveld voor duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur en milieu. Het is bedoeld als een vereenvoudiging en integratie van veel sectorale wetten, met een aantal nieuwe instrumenten. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) deden Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Natuur & Milieu namens de Natuur en Milieufederaties onderzoek naar de kansen en bedreigen van de nieuwe wet. Het onderzoeksrapport “Roeien met nieuwe riemen” is nu gepubliceerd en biedt volop tips en handelingsperspectieven. Het richt zich tot overheden, burgers en natuur- en milieuorganisaties.

Het onderzoek inventariseert aan de ene kant (nieuwe) kansen die de Omgevingswet biedt, en hoe gemeenten en provincies, natuur- en milieuorganisaties en actieve burgers die kunnen benutten. Aan de andere kant brengt het rapport bedreigingen in kaart die de nieuwe wet met zich meebrengen, en hoe die te beperken.

Een voorbeeld van een nieuwe kans is dat gemeenten in het omgevingsplan, de opvolger van bestemmingsplannen, en provincies (in de omgevingsverordening) omgevingswaarden kunnen gaan vaststellen. Dat zijn concrete normen voor omgevingskwaliteit.

Een bedreiging is het vervallen van landelijke bouwvergunningplicht, ofwel een voorafgaande toets aan het omgevingsplan. Gemeenteraden bepalen voortaan zelf of dat nog moet. Door bestuurders en raadsleden te beïnvloeden, of het indienen van zienswijzen kunnen natuur- en milieuorganisaties bevorderen dat er een vergunningplicht blijft voor activiteiten met significante gevolgen.

Meer weten over alle kansen en bedreigingen?

Download hier het rapport

Webinar

Over het rapport wordt een online bijeenkomst gehouden op donderdag 2 december van 10:15 tot 12:00 uur. Het is een interactieve bijeenkomst en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Opgeven kan hier. De webinar is voor iedereen die inspiratie wil opdoen voor het omgaan met de Omgevingswet om natuur, milieu en duurzaamheid te verbeteren.

Website Samen voor onze leefomgeving

Het rapport Roeien met nieuwe riemen sluit goed aan bij de recent gelanceerde website van 9 natuur- en milieuorganisaties: Samen voor onze leefomgeving(verwijst naar een andere website). De intro van die site geeft aan dat de Omgevingswet kansen biedt ‘om invloed uit te oefenen op hoe jouw leefomgeving er uit komt te zien. En om zelf wat te doen tegen de achteruitgang van biodiversiteit en aan de klimaatcrisis.’

Het rapport en de site onderstrepen dat participatie in het kader van de Omgevingswet belangrijk is, want de leefomgeving is van ons allemaal. Bekijk ook de 5 kansen die de Omgevingswet biedt om te verzilveren.

Meer weten over dit onderwerp?

Profiel Lex Lohman

Lex Lohman

Juridische adviseur