Meer kansen voor windenergie op land

16 april 2014

Meer kansen voor windenergie op land

Natuur en milieuorganisaties zien meer kansen voor windenergie op land

Binnenkort besluit het kabinet over windlocaties in Nederland op land en op zee.  Natuur en Milieu, De Natuur en Milieufederaties, Greenpeace, Milieudefensie, Waddenvereniging,  Stichting de Noordzee, Wereld Natuur Fonds,  Landschapsbeheer Nederland en Vogelbescherming Nederland zijn evenals minister Kamp van Economische Zaken voorstander van de in het Energieakkoord overeen gekomen belangrijke uitbreiding van windenergie op zee en op land.

Wind op zee

De natuur- en milieuorganisaties onderschrijven niet alleen de 4450 MW doelstelling voor wind op zee uit het Energieakkoord, maar ook dat er een grote noodzaak is om na 2023 verder te gaan met de uitrol van wind op zee. Wind op zee is noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan en om Nederland minder afhankelijk te maken van fossiele energie. De realisatie van wind op zee is cruciaal om van het Energieakkoord een succes te maken. Omdat de huidig aangewezen zoekgebieden voor windparken op zee buiten Natura 2000 gebieden liggen, steunen de groene organisaties deze  locaties.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu  is geïnteresseerd in windenergieparken dichtbij de kust  omdat deze goedkoper zouden zijn.  De natuur- en milieuorganisaties betwijfelen of de mogelijke kostenreductie – in de haalbaarheidsstudie becijferd op 250-300 miljoen als alle vijf de locaties worden ontwikkeld – opweegt tegen de maatschappelijke weerstand van burgers en bedrijven die de dichtbij de kust locaties voor windmolens opleveren en de negatieve  gevolgen voor  natuur  en landschap.  Deze zullen naar verwachting bij dichtbij de kust locaties veel groter zijn dan bij locaties verder op zee.

De natuur- en milieuorganisaties denken wel  dat er ergens dichtbij de  kust  een geschikte locatie te vinden is voor een windpark.  Maar vinden het veel belangrijker dat de minister voortvarend aan de slag gaat met locaties voor windparken verder uit de kust omdat deze locaties veel kansrijker zijn om voor 2023 te ontwikkelen aangezien de procedure al veel verder gevorderd is. Vertraging  kunnen wij ons niet permitteren gezien de ambitieuze uitrol van windparken op zee, zoals in het Energieakkoord is vastgelegd.

Wind op land

De natuur en milieuorganisaties  zijn blij met de voortvarende aanpak voor het realiseren van 6000 MW windenergie op land.  Bij  enkele locaties voor windenergie  hebben de natuur- en milieuorganisaties grote zorgen over de effecten op natuur.  Sommige locaties liggen  in of nabij Natura 2000-gebieden, zoals bijvoorbeeld in het blauwe hart de Houtribdijk op de grens van het Markermeer en IJsselmeer en windpark Fryslân in het IJsselmeer en nabij de Waddenzee.  Dit geldt ook voor de Emmapolder (een mogelijke uitbreiding van het gebied Eemshaven).  Deze locaties leveren risico’s op voor de natuur en daarmee ook juridische risico’s.  Ook de Commissie MER geeft aan dat zij de conclusie van de minister dat er geen andere alternatieven zijn, niet onderschrijft.

De afgelopen jaren zijn er nauwelijks windturbines gerealiseerd en de weerstand tegen windenergie is sterk gegroeid (en nog steeds groeiende). De belangrijkste redenen daarvoor zijn dat lokale bewoners en lokale ondernemers niet in een vroeg stadium betrokken worden bij de locatiekeuze/opstelling van windturbines en niet mee kunnen participeren in de opbrengsten ervan. De natuur en milieuorganisaties vragen minister Kamp om omwonenden bij de planvorming te betrekken en zorg te dragen voor financiële participatiemogelijkheden (combinatie lusten en lasten).

Kansen op land

De natuur en milieuorganisaties zijn van mening dat er nog vele  locaties op land te vinden zijn die nu door het Rijk niet worden meegenomen. Dit vinden de organisaties een gemiste kans.  Uit het proces “Fryslân foar de Wyn” in de provincie Friesland blijken recentelijk  58 windenergie initiatieven te zijn ingediend die waarschijnlijk de volledige windopgave op land voor Fryslân zouden kunnen dekken. Het windpark Fryslân in het IJsselmeer en dichtbij de Waddenzee zou dan niet gerealiseerd hoeven worden.  Bij het  proces “Fryslân foar de Wyn”, dat  georganiseerd is door de Friese Milieu Federatie,  Stichting Hou Friesland Moai en Platform Duurzaam Fryslân,  staat draagvlak bij de bevolking en beperking van de effecten op natuur en landschap centraal.

Lees hier de brief van de natuur en milieuorganisaties aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu

Lees hier de brief van de natuur en milieuorganisaties aan de leden van de vaste Commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer