Natuur- en milieuorganisaties presenteren Actieplan Stikstof voor Noord-Holland

23 november 2019

Natuur- en milieuorganisaties presenteren Actieplan Stikstof voor Noord-Holland

Geef natuur en mensen weer schone lucht!

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, IVN, Goois Natuurreservaat, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Duinbehoud en Natuurmonumenten presenteren het Actieplan Stikstof ‘Geef natuur en mensen weer schone lucht” aan de provincie Noord-Holland. De stikstofcrisis houdt Nederland in de greep en raakt iedere inwoner van Noord-Holland. De bouws, de landbouw, infrastructurele projecten en nieuw geplande activiteiten liggen stil door de te hoge stikstofuitstoot. De natuur- en milieuorganisaties vinden de afnemende kwaliteit van de natuur en een daardoor minder gezonde leefomgeving de kern van het probleem naast de vergunningverlening voor woningbouw en andere nieuwe maatschappelijk relevante activiteiten.

Gezondheidsrisico’s

De te hoge concentratie stikstofoxiden heeft teveel schade aan de natuur gebracht. Ook in Noord-Holland. De soortenrijkdom is fors afgenomen en ook onze eigen gezondheid is in het geding. Mensen met astma en longklachten hebben ernstige last van het teveel aan stikstofverbindingen in de lucht.

Integrale aanpak

Schone lucht is daarom in het belang van iedereen. In Noord-Holland zijn de veroorzakers van de stikstofuitstoot vooral het wegverkeer, de industrie en de landbouw, maar ook de scheepvaart en de luchtvaart. Daarom stellen de maatschappelijke organisaties voor dat al die sectoren evenredig bijdragen aan de vermindering van de stikstofuitstoot. En roepen zij de provincie Noord-Holland op de stikstofcrisis integraal aan te pakken met een samenhangend pakket aan maatregelen. Ook stellen zij voor de kwaliteit van de natuurgebieden te verbeteren door extra herstelmaatregelen en het robuuster maken van gebieden om de veerkracht te versterken is van groot belang.

Enkele maatregelen uit het 17 punten tellende actieplan zijn het stimuleren van elektrisch vervoer (auto, trein, bus, fiets), extra zuivering van rookgassen bij industriële bedrijven, te beginnen met de grootste stikstofuitstoters, een gebiedsgerichte aanpak met stikstofplafonds per regio, versnellen van natuur-inclusieve en grondgebonden landbouw en grenzen stellen aan de uitbreiding van het vliegverkeer. De aanpak kan ook helpen om andere beleidsdoelen te halen, zoals CO2-reductie, het van de verbeteren waterkwaliteit en een grotere verkeersveiligheid.

Door samen de schouders onder het actieplan te zetten, met elk een evenredige bijdrage om de problemen op te lossen, ontstaat er weer perspectief voor de toekomst. Goed voor de natuur en de mensen.

Meer informatie?