Natuur- en milieuorganisaties: positief over ambitie RES 1.0, maar wijzen zon en wind in natuurgebieden af

21 april 2021

Natuur- en milieuorganisaties: positief over ambitie RES 1.0, maar wijzen zon en wind in natuurgebieden af

De Noord-Hollandse natuur- en milieuorganisaties zijn grotendeels positief over de energieplannen uit de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Toch zijn er drie locaties waar volgens hen geen windmolens en zonneparken moeten komen: de Wieringerhoek, de Nes en het IJmeer. Ook vragen zij gemeenten om lokaal eigendom echt vast te leggen in beleid.

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Goois Natuurreservaat zijn positief over de ambitie om in Noord-Holland Noord 3,6 GW en in Noord-Holland Zuid 2,7 GW duurzame energie op te wekken. Wel roepen ze gemeenten op om geen windmolens en zonneparken in natuurgebieden te plaatsen. Wieringerhoek, de Nes en het IJmeer zijn uniek vanwege het cultuurhistorische landschap, waardevolle en beschermde natuur of door de aanwezigheid van vogeltrekroutes. Daar zijn windmolens en zonnevelden ongewenst. Daarom roepen ze gemeenten op opnieuw te zoeken naar alternatieve locaties waar opwek van duurzame energie wel samen op kan gaan met natuur en landschap. Naast deze drie locaties dienen een aantal zoekgebieden beter te worden ingepast in landschap en natuur.

Alternatieve locaties aanwijzen

Sijas Akkerman, directeur Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, “Dit zijn goede eerste stappen. Zo draagt onze provincie serieus bij aan het verminderen van klimaatverandering. Tegelijk hebben we nog meer duurzame energie nodig. We roepen provincie en gemeenten dan ook op om actief nieuwe initiatieven en zoekgebieden op te starten op plekken waar dat qua natuur, draagvlak en landschappelijk inpassing mogelijk is.” Hiervoor verwijzen de organisaties naar alternatieven zoals ze die in 2020 hebben voorgesteld op de visiekaart Zon en Wind Noord-Holland. Alternatieve locaties voorkomen ook dat er zonne-atollen in het IJsselmeer aangelegd worden en er windmolens in het Markermeer bij de NES en in het IJmeer komen. “Daar zijn we als natuurclubs echt op tegen”, aldus Akkerman”. “Het plaatsen van wind en zon in dit gebied heeft namelijk grote gevolgen voor de water-, en trekvogels en bovendien zijn deze natuurgebieden te waardevol om zulke ingrijpende plannen te realiseren”.

Draagvlak door lokaal eigendom

Om energie-initiatieven te realiseren is draagvlak uit de omgeving cruciaal. Draagvlak wordt mede gecreëerd door lokaal eigendom. Door omwonenden eigenaar of deelnemer te maken van een windmolenpark of zonneweide worden de baten en de lasten op een eerlijke manier verdeeld. Energiecoöperaties spelen hierin een belangrijke rol. Vanuit het Klimaatakkoord is aangegeven dat gemeenten moeten streven naar minimaal 50% Lokaal Eigendom. De ParticipatieCoalitie (een samenwerking tussen de Milieufederatie Noord-Holland en de Vereniging van Energiecoöperaties Noord-Holland) heeft een leidraad gemaakt voor gemeenten om hen te informeren en te adviseren hoe zij Lokaal Eigendom kunnen opnemen in hun beleid.

De komende weken nemen gemeenteraden, het bestuur van het Waterschap en Provinciale Staten een besluit over de RES.