Natuur en Milieufederaties brengen impact in kaart

24 maart 2020

Natuur en Milieufederaties brengen impact in kaart

Het afgelopen jaar hebben de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) 1.274 maatschappelijke initiatieven ondersteund, 204 bedrijven helpen verduurzamen en 123 concrete plannen voor beleidsuitvoering ontwikkeld. Deze en andere resultaten zijn terug te lezen in de Impactmeting 2019.

Om de impact van de NMF’s in kaart te brengen, voeren we jaarlijks in samenwerking met onderzoeksbureau Avance een impactmeting uit. Stakeholders leveren een belangrijke bijdrage aan het onderzoek. De impactmeting is toegepast op de drie hoofddoelen waar we ons voor inzetten: duurzame energie, circulaire economie en natuur & landbouw. Hierbij kijken we specifiek hoe we met onze activiteiten bijdragen aan de Sustainable Development Goals.

Mooie cijfers

Vast onderdeel van de impactmeting is een enquête onder de stakeholders over hun samenwerking met de NMF’s. Uit het onderzoek komt een positief beeld naar voren. Zo geven deze externe relaties een 8,3 voor onze rol als ondersteuner van maatschappelijke initiatieven. 82% van de onderzochte externe stakeholders op het gebied van circulaire economie is het eens met de stelling dat hun netwerk is vergroot door samenwerking met de NMF’s. Voor de rol als belangenbehartiger van natuur en milieu geven stakeholders ons een 8,1.

Wanneer we binnen dit onderzoek kijken naar de gegevens van Noord-Holland, zien we ook voornamelijk positieve cijfers. De externe relaties geven een 7,3 voor zowel onze rol als samenwerkingspartner als adviseur bij bepaalde projecten. Een meerderheid van de ondervraagden heeft onze hulp ingeschakeld voor juridisch advies. Door onze activiteiten is er bij ruim de helft van de deelnemers een (groter) gevoel van urgentie ontstaan om zelf met duurzaamheid/natuur aan de slag te gaan. 60% van de onderzochte externe stakeholders geven aan dat hun netwerk is vergroot door samenwerking met MNH. Voor de rol als belangenbehartiger van natuur en milieu geven stakeholders ons een 7.

Casus: Regionale Energiestrategieën

Onderzoeksbureau Avance voerde ook dit jaar een kwalitatief onderzoek uit naar een specifieke casus. Dit keer analyseerde Avance onze impact als lid van de participatiecoalitie op de totstandkoming van Regionale Energiestrategieën (RES’en). Avance sprak hiervoor met negen stakeholders uit de energiesector, de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. De meeste respondenten geven aan dat de NMF’s dé partij zijn die de ‘participatieparagraaf’ moet concretiseren in de RES’en. Veel lokale overheden worstelen hiermee en hebben vragen over de invulling. Een respondent licht toe: “NMF heeft de antwoorden hierop klaar. Ze brengen veel kennis in over participatie en gaan daar slim in te werk.” Er is daarnaast veel waardering voor de bereidheid tot samenwerking, de proactieve houding, de expertise en het grote netwerk van de Natuur en Milieufederaties.