Natuur en Milieufederatie zeer kritisch over Gebruiksprognose 2017 Schiphol

9 november 2016

Natuur en Milieufederatie zeer kritisch over Gebruiksprognose 2017 Schiphol

In de Gebruiksprognose 2017 geeft Schiphol aan hoeveel zij in het gebruiksjaar 2017 wil gaan vliegen; wat voor geluidsbelasting dit oplevert en of dit allemaal past binnen de voor Schiphol geldende gelijkwaardigsheidscriteria (normen voor de maximale geluidsbelasting, externe veiligheid en luchtverontreiniging).

Schiphol verwacht in 2017 492.000 vliegtuigbewegingen. Hiermee komen ze erg dicht tegen de grens aan van de 500.000 vliegtuigbewegingen die in het Alders-akkoord is afgesproken en die geldt tot en met het jaar 2020. In 2017 wil Schiphol ook nog 31.600 nachtvluchten gaan uitvoeren. Hoewel de gebruiksprognose 2017 aantoont dat het verwachte gebruik van Schiphol in 2017 past binnen de geldende gelijkwaardigheidscriteria, heeft Natuur en Milieufederatie NH toch zeer kritisch gereageerd op de Gebruiksprognose 2017. Dit is verwoord in het advies dat de Omgevingsraad Schiphol heeft uitgebracht naar aanleiding van de gebruiksprognose 2017 aan Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu.

Onze kritische reactie gaat vooral over het aantal nachtvluchten. Schiphol gaat met haar 31.600 nachtvluchten voorbij aan een afspraak die gemaakt is aan de Alderstafel en die uitgaat van 29.000 nachtvluchten. Dit getal is in 2012 afgesproken toen een pakket minder geluidmakende landingen (de zogenaamde CDA-landingen) dat was afgesproken, toch niet door kon gaan. Als compensatie is toen afgesproken dat het aantal nachtvluchten van 32.000 naar 29.000 zou gaan.
Schiphol is echter van mening dat zij met een aantal andere maatregelen overdag wel voldaan heeft aan de hinderreductie die beoogd werd met het CDA-landingen pakket. Maar de Natuur en Milieufederatie, de bewoners en de bestuurders in de Omgevingsraad Schiphol zijn het vooralsnog niet eens met de redenering van Schiphol. Desondanks is Schiphol in het gebruiksjaar 2017 uitgegaan van 31.600 nachtvluchten.

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland heeft de gebruiksprognose 2017 op het punt van de nachtvluchten dan ook afgewezen omdat Schiphol eenzijdig een afspraak naast zich neerlegt. Verder hebben wij in het advies aan de Staatsecretaris gepleit voor het op korte termijn ontwikkelen van een goed handhavingskader voor de volumeplafonds (o.a. de 500.000 vliegtuigbewegingen) in combinatie met het inzetten van een selectiviteitscriterium, zodat op Schiphol vooral het mainport gebonden verkeer afgehandeld wordt waar Schiphol ook met name voor is bedoeld. Momenteel trekt Schiphol nog al het vliegverkeer aan ( ook de goedkope vakantievluchten, die weinig toegevoegde waarde opleveren).

Tot slot heeft de Natuur en Milieufederatie verbaasd gereageerd op de suggestie van Staatssecretaris Dijksma om in de Omgevingsraad Schiphol afspraken te maken voor het geval Schiphol voor 2020 verder wil groeien tot boven de 500.000 vliegtuigbewegingen. We vinden de oproep van de Staatssecretaris veel te voorbarig, temeer daar de heer Nijhuis, directeur van Schiphol, publiekelijk verschillende malen heeft gezegd zich te willen houden aan de afspraak van maximaal 500.000 vliegtuigbewegingen tot en met 2020.

Het gehele advies van de Omgevingsraad Schiphol aan de Staatssecretaris is hier te vinden.