Natuur en Milieufederaties presenteren handreiking natuurinclusieve energietransitie

6 oktober 2020

Natuur en landschap verdienen volwaardige plek in de regionale energiestrategieën

Natuur en Milieufederaties presenteren handreiking natuurinclusieve energietransitie

Nu de 30 concept regionale energiestrategieën zijn opgeleverd, wordt duidelijk dat ecologische en landschappelijke belangen in veel regio’s vooruit worden geschoven of dat een degelijke onderbouwing ontbreekt. Uit een inventarisatie van de Natuur en Milieufederaties blijkt dat er in ruim 20 RES-regio’s nog geen heldere afweging gemaakt is op het gebied van natuur en landschap. In enkele regio’s spelen natuur en landschap überhaupt nog bijna geen rol. Dit vergroot het risico dat de energieplannen onnodig tot schade leiden aan natuur en landschap, terwijl er volop kansen zijn voor wederzijdse winst. Er zijn voldoende mogelijkheden om schone energie op te wekken en tegelijk de natuur en het landschap te ontzien of – liever zelfs – te versterken.

De Natuur en Milieufederaties (onderdeel van de Participatiecoalitie) hebben in samenwerking met Wageningen Universiteit & Research (WUR) de handschoen opgepakt en presenteren vandaag de publicatie ‘Natuur & landschap in de RES: bouwstenen voor een natuur- en landschapsinclusieve energietransitie’. Annie van de Pas, netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties (NMF’s): “De borging van natuur en landschap in de conceptRES’en laat nu nog te wensen over. We vinden het belangrijk om bij te dragen aan een oplossing. Daarom bevat deze handreiking concrete stappen en aanbevelingen om ecologische en landschappelijke waarden de plek te geven die zij verdienen. Dat doen we vanuit een gezamenlijk belang: het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord. Als NMF’s willen wij laten zien dat dit natuurinclusief kan.”

Zeven aanbevelingen

De publicatie schetst de belangrijkste begrippen wanneer we het hebben over natuur en landschap. Dit is belangrijk om te bepalen waar en hoe op een verantwoorde wijze energieprojecten gerealiseerd kunnen worden in een regio. De auteurs delen vervolgens zeven aanbevelingen die meegenomen moeten worden in iedere RES 1.0. In de publicatie worden bruikbare voorbeelden van een natuurinclusieve energietransitie gedeeld.

1. Maak een regionale toekomstvisie en koppel daarbij verschillende gebiedsopgaven.
2. Maak op regioniveau een strategie voor omgang met natuur en landschap.
3. Breng cumulatieve effecten vooraf in kaart, en blijf monitoren en evalueren.
4. Zet zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik centraal.
5. Stimuleer meervoudig ruimtegebruik.
6. Creëer meerwaarde voor natuur en landschap.
7. Creëer experimenteerruimte voor vernieuwende toepassingen.

Aandacht voor natuur en landschap

Om de ambities over natuur en landschap ook in de praktijk te brengen, worden in de publicatie vier fases gedefinieerd met heldere processtappen. Gerben de Vries (co-auteur): “Met deze publicatie willen we de RES-regio’s helpen en motiveren om aan de slag te gaan. We vragen daarbij vooral aandacht voor het goed in kaart brengen van de ecologische en landschappelijke waarden in een regio en het maken van een weloverwogen en transparante afweging. Ook drukken we de regio’s op het hart goed te gaan monitoren en te kijken naar cumulatieve effecten. Durf bij te sturen als het niet de goede kant op gaat.”

de vier fasen

Online presentatie

De publicatie is vanmiddag (dinsdag 6 oktober) gepresenteerd door de NMF’s in een drukbezochte online bijeenkomst. Dirk Ouders heeft daarbij namens de WUR een presentatie verzorgd. Het eerste exemplaar van de publicatie is overhandigd aan Jan Jacob van Dijk, voorzitter van de sectortafel Elektriciteit van het Klimaatakkoord en oud-gedeputeerde. De publicatie is na de online presentatie te downloaden op de website van de NMF’s en wordt verspreid onder alle RES-regio’s.

Downloads