Minicursus nieuwe Wet natuurbescherming

14 december 2016

Minicursus nieuwe Wet natuurbescherming

Maandag 12 december gaf onze juridisch medewerker Lex een mini-cursus over de nieuwe Wet natuurbescherming, die op 1 januari a.s. in werking treedt.

Met de nieuwe wet zijn de bestaande natuurbeschermingswetten (Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en Faunawet en Boswet) in elkaar geschoven, en zijn “nationale koppen” gesneld. O.a. is de bescherming van Natura 2000 gebieden beperkt tot Europees verplichte natuurwaarden. Provincies hebben meer bevoegdheden gekregen, en kunnen nu ook actieve soortenbeschermingsplannen maken.

Op zich is dat een kans, bijvoorbeeld voor “iconische” Noord-Hollandse soorten, zoals de Noordse woelmuis.

Er waren meer dan 30 deelnemers, die veel vragen hadden. O.a. over soorten die niet meer nationaal beschermd zijn (o.g.v. art. 3.10 v/d wet), waarvan bij de cursus een is uitgedeeld. Voor alle duidelijkheid: de eerste pagina van het overzicht gaf (in zwarte tekst) alle geschrapte soorten, op de tweede pagina zijn in rood de geschrapte soorten aangegeven die op de rode lijst stonden.

Presentatie Minicursus nieuwe Wet natuurbescherming MNH 2016