Milieufederatie Noord-Holland en regionaal bedrijfsleven ontwikkelen alternatieve RES

11 mei 2020

Milieufederatie Noord-Holland en regionaal bedrijfsleven ontwikkelen alternatieve RES

Het regionaal bedrijfsleven, verenigd in het Economisch Forum, en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland stellen in een open brief aan de 18 gemeenten in de regio NHN en aan de stuurgroep RES NHN vergaande verbeteringen van de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord voor. Zij gaan een alternatieve kaart maken met zoekgebieden en potentiële locaties voor wind en zon op land en het IJsselmeer. Dat doen ze op basis van de Concept-RES NHN, andere initiatieven en in nauw overleg met het burgerinitiatief ’’Duurzaam Leefbaar” van Kor Buitendijk.

Zij stellen dat windmolens en zonneweides doorgaans een negatieve invloed hebben op de omgeving voor omwonenden, bedrijfsleven en voor natuur en landschap. Plaatsing is alleen mogelijk, indien:

* lokaal draagvlak bestaat
* het afstandscriterium van 600 meter als uitgangspunt wordt gehanteerd en daar alleen in onderlinge overeenstemming met de omgeving van wordt afgeweken
* lokaal eigendom en bovenwettelijke compensatie voor waardevermindering van woningen plaatsvindt
* natuurwaarden worden versterkt en landschappelijke inpassing plaatsvindt.

Beide organisaties uiten hun zorg over het tot nu toe verlopen proces. Veel partijen ervaren niet dat sprake is geweest van maximale participatie waardoor breed draagvlak ontbreekt. Veel nieuwe windmolens zijn in natuurgebieden geprojecteerd die daarvoor ongeschikt zijn.

Economisch Forum en Milieufederatie bepleiten dat de RES niet alleen gefocust is op locaties voor wind- en zonne-energie, maar ook een breed pakket aan andere maatregelen omvat. Daartoe behoren veel meer ‘zon op daken’, energiebesparingsmaatregelen, innovatieve technieken en onorthodoxe inzichten. Daarbij moet rekening gehouden worden met de investeringshorizon van bedrijven.

Er moet dus ook ruimte komen voor alternatieven die tot nu toe buiten de officiële kaders vallen. Economisch Forum en Milieufederatie bepleiten dat de betrokken publieke instanties deze zorg over de opzet en het verloop van het proces ook landelijk aan de orde te stellen, zodat dit in de volgende fase wordt verbeterd.

Meer informatie?