Milieufederatie denkt mee over Milieukeur voor de Bloembollenteelt

11 mei 2015

Milieufederatie denkt mee over Milieukeur voor de Bloembollenteelt

Medio 2014 klopte een groep bloembollenbedrijven, die op een duurzamere manier bloembollen aan het telen waren, aan bij de Stichting Milieukeur (SMK) met de vraag of er niet een Milieukeur voor de Bloembollenteelt ontwikkeld kon gaan worden. Met een dergelijke Milieukeur zouden deze duurzame bollentelers zich willen onderscheiden ten opzichte van de gangbare bollentelers. Tevens willen deze bollentelers inspelen op de groeiende vraag vanuit de markt naar een duurzaam gecertificeerd product. Op dit moment is er eigenlijk alleen een keurmerk voor biologische bloembollen (SKAL), maar dat is maar beperkt tot een zeer klein areaal. De duurzamere bollentelers zijn geen biologische bollentelers maar werken wel met minder bestrijdingsmiddelen en meststoffen dan de gangbare bollentelers.

SMK en de KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur) hebben deze vraag opgepakt en zijn begonnen aan de ontwikkeling van een dergelijke Milieukeur. Wil je voor deze Milieukeur Bloembollenteelt in aanmerking komen dan moet je op een duurzamere manier bloembollen telen. Zo zal het gebruik maar met name de emissie van bestrijdingsmiddelen en meststoffen aantoonbaar minder moeten zijn in vergelijking met de gangbare bollenteelt. Ook worden er eisen gesteld aan wat voor soort bestrijdingsmiddelen er worden gebruikt. Middelen die zeer gevaarlijk zijn voor de mens, het waterleven of bijen mogen in principe niet worden ingezet, tenzij aangetoond is dat zij onmisbaar zijn. Op dit moment worden de criteria voor de Milieukeur opgesteld. De Milieufederatie is gevaagd om zitting te nemen in een  begeleidingsgroep om mee te denken over de te op te stellen criteria. In deze begeleidingsgroep zitten verder duurzame bollentelers, afnemers (bedrijven en een gemeente), Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Greenpeace en de KNAW. PPO Lisse (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) levert de inhoudelijke inbreng voorde criteria. Het College van Deskundigen van SMK neemt uiteindelijk het besluit en stelt de criteria definitief vast. Het is de bedoeling dat dit jaar het Milieukeur wordt vastgesteld, zodat in  2016 de eerste duurzame bloembollen met dit milieukeur op de markt gebracht kunnen worden.