Meer stilte in Provincie Noord-Holland

1 juni 2017

Meer stilte in Provincie Noord-Holland

Stille, groene, natuurlijke gebieden zijn essentieel voor de gezondheid en het geluksgevoel  van mensen. Zeker in een drukke en lawaaiige provincie als Noord-Holland. Daarom adviseert de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) om de stilte in de huidige 39 stiltegebieden beter te handhaven, stille kernen aan te wijzen, meer bekendheid te geven aan stilte en in drie rumoerige gebieden de stilte te herstellen.

Onze leefomgeving wordt steeds lawaaiiger. Daarmee komt de stilte in de speciaal StiltegebiedBordhiervoor aangewezen gebieden onder druk te staan. Om deze trend te keren neemt  de provincie Noord-Holland het advies van de MNH over om stilte gebieden weer echt stil te maken en veel meer bekendheid te geven aan het belang en de waarde van stilte in deze gebieden. Om de handhaving op orde te krijgen raadt de MNH bovendien aan een opsplitsing te maken in Topstiltegebieden en Oasegebieden.

15 van de huidige 39 Stiltegebieden in Noord-Holland voldoen aan alle geluidscriteria en zijn daarnaast heel aantrekkelijk voor recreanten door de grote natuur- en landschappelijke waarden. Dit zijn bijvoorbeeld de stiltegebieden op Texel en grote delen van onze prachtige duingebieden. De Provincie zou hier extra moeten inzetten op handhaving. Ook is het goed de bekendheid en de zichtbaarheid van deze gebieden voor de rustzoekende recreant te vergroten.

De 21 Oasegebieden zijn relatief stille gebieden. Ze voldoen niet aan alle geluidcriteria, maar worden gewaardeerd door bezoekers en kennen hoge natuur en landschappelijke waarden kennen. Ze liggen voor een groot deel in de drukke metropoolregio en onder de rook van Schiphol. Deze gebieden zijn van groot belang voor de stedeling die de drukte van de stad even wil ontvluchten. Denk aan de veenweidegebieden boven Amsterdam, de Ronde Hoep en de Vechtplassen. In deze gebieden is het belangrijk dat geen ruimtelijke ontwikkelingen plaats vinden die de gebieden lawaaiiger maken. In de Oasegebieden wordt het onderscheid gemaakt tussen een stille kern (zonder lawaai door wegverkeer of industrielawaai) en een bufferzone. Bij het aanwijzen van stille kernen wordt het vliegverkeer buiten beschouwing gelaten. In de stille kernen gelden dezelfde strenge regels als in de Topstiltegebieden.

De resterende 3 stiltegebieden voldoen niet aan de criteria van stilte. Het gaat om Het Grootslag West, Bovenkerkerpolder en De Wijde Blik. Hiervoor heeft de provincie besloten ‘stiltetafels’ te organiseren conform het advies van MNH. Samen met de partners in het veld (zoals gemeenten, (natuur)terreinbeheerders onderzoekt de provincie of het mogelijk en wenselijk is het gebied als stiltegebied te handhaven en de belevingswaarden van het gebied te versterken.

Een stiltegebied is een gebied dat zoveel mogelijk stil wordt gehouden en waarin de geluiden van flora en fauna overheersen. In Noord-Holland zijn in de jaren tachtig stiltegebieden vastgesteld om rustige gebieden voor de toekomst te behouden. In het coalitieakkoord 2015-2019 heeft het College van GS van de provincie afgesproken dat het huidige stiltegebiedenbeleid wordt geactualiseerd en er een handhaafbaar beleid wordt gevonden.

Kaart

Om de kwaliteit van het gebied te behouden, mogen bepaalde activiteiten niet plaatsvinden in een stiltegebied. Voor sommige activiteiten kan een ontheffing worden aangevraagd. Op de Kaart Stiltegebieden is te zien waar in Noord-Holland de stiltegebieden liggen. De stiltegebieden zijn vastgelegd in de Provinciale Milieuverordening.

De verdeling van stiltegebieden in categorieën staat op deze kaart (groen = Topstiltegebieden; geel = Oasegebieden; Oranje = te heroverwegen gebieden).

Lees hier het rapport.