Milieufederatie Noord-Holland wil meer regie op ontwikkeling strandhuisjes Noordzeekust

13 november 2014

Milieufederatie Noord-Holland wil meer regie op ontwikkeling strandhuisjes Noordzeekust

Ongecontroleerde strandbebouwing vormt een reële bedreiging voor de unieke en waardevolle eigenschappen van het strand en de duinen. Het gevoel van vrijheid, ruimte, wind om je hoofd en de illusie dat je (soms) alleen op de wereld bent kun je op het strand nog ervaren. De huidige ruimtelijke kaders en wetgeving schieten te kort om deze kwaliteiten te beschermen.

Voorbeelden strandbebouwing Noordkop

De laatste tijd buitelen de initiatieven voor verblijfsrecreatie op het strand over elkaar heen MNH constateert dat in de Noordkop van de provincie het ene na het andere initiatief voor verblijfsrecreatie op het strand zich aandient. Het gaat om luxe strandhuisjes (met riolering e.d.) waar ook overnacht mag worden:

  • Landal Greenparks heeft een vergunning om 90 huisjes te ontwikkelen bij Julianadorp (gemeente Den Helder). Het aantal verhuurde huisjes blijft nog achter bij het aantal huisjes dat vergund is.
  • De gemeente Schagen ziet kansen gekoppeld aan de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HBPZ). Bij Petten wil men 70 – 100 huisjes.
  • Tegelijkertijd lobbyt een ondernemer met het initiatief voor 30 – 50 huisjes bij Groote Keeten, ook gemeente Schagen. Hoewel deze ontwikkeling niet past binnen het bestemmingsplan, wil de gemeente deze ontwikkeling mogelijk maken. Vorig jaar nog wees de gemeente deze ontwikkeling af, omdat men eerst de ontwikkeling bij Petten af wilde wachten.
  • Recent heeft het College van B&W van de gemeente Bergen besloten dat men verblijfsrecreatie op het strand bij Camperduin wil toestaan. Hoeveel en in welke vorm is nog onduidelijk.

Effecten strandbebouwing

Strandbebouwing beïnvloedt niet alleen de beleving. Bebouwing heeft ook invloed op de instuiving van zand en daarmee op de vitaliteit van de vegetatie en de dynamiek van het duin als waterkering en natuurgebied. Een ander effect is verstoring: door meer bebouwing kan de recreatiedruk toenemen met verstoring van natuurwaarden tot gevolg. Op de nu nog rustige stranden en op de overgangen naar de duinen komen soms bijzondere en verstoringsgevoelige (vogel)soorten voor. Als het gaat om de recreatiewaarde, kan deze verhoogd worden door strandbebouwing, met een positief economisch effect. Als echter eigenschappen als openheid en rust op het strand verdwijnen, kan ook een verlaging van de recreatiewaarde ontstaan.

Handreiking verblijfsrecreatie

Waar MNH zich zorgen over maakt is dat er geen regionale of provinciale visie / kader onder deze ontwikkelingen ligt waarmee de afweging gemaakt kan worden of er wel vraag is naar zoveel huisjes, wat de opgetelde effecten van al deze strandbebouwing is op natuur, landschap, beleving en de voor kustveiligheid benodigde kustdynamiek (‘meegroeien met de zee’), en waar we bepaalde ontwikkelingen al dan niet willen.

Volgens de huidige Provinciale Verordening moet bij bebouwing buiten bestaand stedelijk gebied nut en noodzaak worden aangetoond. Tot nu toe was niet duidelijk hoe de provincie dat beoordeelt. De Provincie Noord-Holland komt nu met een Handreiking Verblijfsrecreatie, waarin ze aangeven hoe ze plannen willen beoordelen. De Provincie verwacht van gemeenten dat ze aannemelijk maken dat er een vraag is en dat de plannen regionaal – dus met de buurgemeenten – worden afgestemd. MNH is blij met deze handreiking, omdat het een eerste handvat biedt om meer grip te krijgen op ontwikkelingen zoals hierboven geschetst.

Integrale afweging

MNH vindt het belangrijk dat integraal naar de ontwikkelingen in de kustzone wordt gekeken. Als het gaat om strandbebouwing zijn naast de economisch recreatieve insteek, de ruimtelijke kwaliteit, de kustveiligheid en de natuurwaarden in de directe omgeving van belang.

Initiatiefnemers krijgen met al deze aspecten te maken, in het kader van o.a. het ruimtelijk beleid, de Waterwet (voor strandbebouwing is een watervergunning nodig), de Wabo (strandbebouwing moet zijn toegestaan op grond van een bestemmingsplan), en de natuurwetgeving (voor strandbebouwing in of nabij N2000 gebieden is een toetsing aan de Natuurbeschermingswet nodig).

Een integraal afgewogen ruimtelijk kader over waar we wat wel of niet willen is niet alleen van belang voor natuur en landschap, maar biedt ook duidelijkheid aan ondernemers en voorkomt eindeloos getouwtrek en juridische procedures.