Maatschappelijke oproep tot totale reset A8A9

28 februari 2019

Maatschappelijke oproep tot totale reset A8/A9

“De verbinding A8A9 is ramp voor het landschap”

In 2018 deden Stichting Oer-IJ, Landschap Noord-Holland, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, een oproep aan gedeputeerde Post om een integraal landschapsplan te ontwikkelen voor de waardevolle Groene Long tussen verstedelijkte zones Haarlem – Alkmaar en Amsterdam – Zaanstad. Een plan dat uitgaat van het gebied met alle kwaliteiten hierin, waaronder natuur en landschap, en rekening houdt met alle ruimtelijke opgaven die spelen in het gebied.

UNESCO Werelderfgoed

We zijn nu bijna een jaar verder en de provincie Noord-Holland houdt vast aan de ingezette koers om een verbindingsweg aan te leggen door de Stelling van Amsterdam. Maar de snelweg is een ramp voor het unieke landschap dat niet voor niets de status heeft van UNESCO Werelderfgoed. Bovendien is het aanleggen van een verbindingsweg gebaseerd op verouderde ideeën uit de jaren 50 van de vorige eeuw en draagt extra asfalt niet bij aan een betere bereikbaarheid van de regio.

Golfbaanvariant vernietigend voor het landschap

Als groene combinatie van organisaties, inmiddels uitgebreid met bewonersgroepen, LTO Noord en Natuurmonumenten, concluderen we dat de voorkeur van Gedeputeerde Staten (GS) voor de golfbaanvariant vernietigend is voor het landschap!

We vinden het ontoelaatbaar dat Gedeputeerde Staten een oud naoorlogs verkeersplan wil doordrukken, terwijl de samenleving en de huidige vraagstukken totaal veranderd zijn. Bovendien sluit GS met haar voorkeur voor de golfbaanvariant, kwalitatief betere oplossingen uit.

Het is voor statenleden onmogelijk een transparante afweging te maken en tot een verantwoord besluit te komen. Omdat GS in haar afwegingen het ‘open landschap’ niet kwantitatief gewaardeerd heeft. En omdat GS doorzet met de golfbaanvariant, terwijl onlangs belangrijke gerechtelijke uitspraken zijn gedaan over de Programmatische Aanpak Stikstof en het niet halen van Rijks klimaatdoelstellingen, maar deze niet meegewogen worden door GS in het vinden van een oplossing.

Gedeputeerde Staten stelde in 2018 dat de open ruimte van het Oer-IJ gebied bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk gerespecteerd moet worden, maar zich houdt daar zelf niet aan met een  verbindingsweg dwars door het gebied. Lees de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (2018).

Oproep

Kortom wij roepen de provincie op: trek de stekker uit de verbindingsweg.

Wij bepleiten dat alle in beeld geweest zijnde wegvarianten, die dwars door de Stelling van Amsterdam lopen, worden losgelaten door Gedeputeerde Staten. En dus terugkomt op eerdere plannen. Wij roepen de provincie op om vanuit alle opgaves in het gebied zich te richten op een integrale gebiedsoplossing, die het open landschap met alle kwaliteiten respecteert, waarbij óók de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek wordt opgelost. Een oplossing die voldoende draagvlak in het gebied heeft.

We stellen voorwaarden aan zo’n integrale gebiedsoplossing, wil die succesvol zijn en noemen er drie:

  1. Betrek vanaf het begin de gebruikers en bewoners van het gebied.
  2. Gebruik de adviezen van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rapport Van B naar Anders) en het MIRT / NoWa rapport en leer van vergelijkbare leefbaarheidsvraagstukken elders in Nederland.
  3. Verruim het te bestrijken gebied tot de driehoek Heerhugowaard (wonen) – Amsterdam (werken) – IJmond (werken)

Wij verwachten dat de provincie onze inbreng serieus neemt en overneemt in het vervolgproces ten aanzien van de A8/A9. Zodat zij met haar kostbare en tijdrovende participatietraject geen maatschappelijke frustratie, maar uiteindelijk maatschappelijk draagvlak kan oogsten.

De partijen die samen optrekken tegen de komst van de verbindingsweg A8/A9 zijn Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Buurtcomité Busch en Dam, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, Stichting Oer-IJ, Werkgroep Coenbrug A8, Platform Houd Broekpolder Leefbaar, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Open Polders Assendelft, Natuurmonumenten,  LTO Noord, Kontakt Milieubeheer Zaanstreek.