Lobby Omgevingswet in volle gang

14 december 2016

Lobby Omgevingswet in volle gang

Op 19 december behandelt de Tweede Kamer belangrijke uitvoeringsbesluiten van de Omgevingswet, de AMvB’s. Er zijn nu tientallen AMvB’s (bijv. het Activiteitenbesluit Milieubeheer, het Besluit Ruimtelijke Ordening, het Barro, etc, etc.), die worden in vier AMvB’s gebundeld. De Groene 11 (een brede coalitie van o.a. Stichting Natuur en Milieu, Milieudefensie, de Milieufederaties, Natuurmonumenten en Landschappen) lobbyen de komende weken actief bij Kamerfracties.

In de AMvB’s wordt o.a. voor geur, geluid en trillingshinder geregeld dat gemeentes meer “afwegingsruimte” krijgen.  De Groene 11 willen deze ruimte beperken, tot tijdelijke afwijkingen en alleen als werkelijk alle ruimte binnen bestaande normen goed onderzocht is.

Het kabinet wil de procedures bij o.a. “afwijkvergunningen” van het bestemmingsplan verkorten, participatiemogelijkheden verkleinen en de rol van gemeenteraden beperken. Gelukkig steunt de Vereniging Nederlandse gemeentes het verzet van de Groen 11 hiertegen.

Wat betreft luchtkwaliteit krijgen gemeentes en provincies de mogelijkheid om eigen normen te stellen, maar moeten in het kabinetsvoorstel ook alle maatregelen treffen. Ook hier wordt de inzet van de Groene 11 om ook het rijk verantwoordelijk te houden door de VNG gesteund.

Bij het overeind houden van de bescherming van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN, vroeger EHS) is de inzet om minimaal de huidige bescherming overeind te houden. Ogenschijnlijk kleine tekstuele veranderingen in de AMvB brengen wij onder de aandacht van Kamerleden. Deze hebben bij de honderden pagina’s tekst en toelichting wel enige ondersteuning nodig.

Andere punten, o.a. met betrekking tot geurhinder, burgerparticipatie en behoud van de provinciale bevoegdheden om gemeentes te kunnen corrigeren zijn eerder ingebracht, en deels gehonoreerd.

De karavaan trekt verder: volgend jaar nog de inpassing van de nieuwe Natuurwet, het grondbeleid, bodembescherming, de uiteindelijke Invoeringswet en Ministeriële regelingen waarin nog van alles geregeld wordt (o.a. burgerparticipatie). Inwerkingtreding van de Omgevingswet en alle uitvoeringsregels wordt nu in 2019 voorzien.