Laatste Nieuws: subsidie MNH wordt afgeschaft!!

2 juni 2014

Laatste Nieuws: subsidie MNH wordt afgeschaft!!

Als het aan Gedeputeerde Staten ligt, krijgen we vanaf 1 januari 2016 geen geld meer van de Provincie. GS heeft onlangs de Kaderbrief 2015-2018 naar de Provinciale Staten gestuurd. De Provincie gaat bezuinigen en voor o.a. de Milieufederatie is er geen geld meer. U kunt daar verderop uitgebreid over lezen.

Momenteel doen we pogingen alle fracties te overtuigen van de noodzaak van ons werk. Kent u politici die u kunt beïnvloeden, of heeft u andere ideeën om ons voortbestaan te garanderen: laat van u horen. De Statenvergadering is 23 juni. We houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de ontwikkelingen.

Op onze jaarvergadering, donderdag 19 juni a.s., komt dit onderwerp als extra agendapunt op de vergadering.

Jos van de Pol, directeur
mail JosvandePol@mnh.nl
Bel 075-6351598

————————————————————————————————————————————–

Mail naar Statenleden woensdag 28 mei 2014

In de Kaderbrief 2015-2018 wordt door Gedeputeerde Staten voorgesteld de subsidie voor de Milieufederatie Noord-Holland per 1 januari 2016 te laten vervallen. Wij doen een klemmend beroep op u af te zien van dit besluit. Deze maatregel zal ertoe leiden dat MNH niet meer in staat is haar bijdrage te leveren aan de uitvoering van belangrijke kerntaken van de provincie Noord-Holland. Ook vervalt hiermee de ondersteuning van lokale natuur-, milieu- en bewonersgroepen in de provincie.

De provincie heeft steeds meer taken gekregen op het gebied van ruimtelijke ordening,  natuur,  economie en milieu. U bent op deze terreinen aan zet om beleid te maken dat kan rekenen op draagvlak en uitgevoerd wordt op regionaal en lokaal niveau. De provincie kan dit niet alleen. MNH is daarom al 45 jaar een belangrijke gesprekspartner voor de provincie bij de ontwikkeling van dit beleid, het ontwikkelen van draagvlak én bij de uitvoering. Daarbij spelen wij een verbindende rol naar lokale verenigingen en georganiseerde bewoners, naar het bedrijfsleven en naar andere belangenbehartigende organisaties.

Milieufederatie Noord-Holland heeft zich altijd sterk gemaakt voor de participatie aan de voorkant van beleidsontwikkeling en daarmee voor de kwaliteit van én het draagvlak voor plannen van bedrijven en overheden op gebied van ruimtelijke ordening, natuur en een duurzame economie. Zonder deze participatie en dit draagvlak zullen nieuwe initiatieven moeilijk tot uitvoer komen. Daarmee wordt de uitvoering van de kerntaken een stuk lastiger.

Wij vragen u, Statenleden en Statenfractie, af te zien van de voorgenomen subsidieverlaging en in samenspraak met ons te onderzoeken op welke wijze (met welke middelen) Milieufederatie Noord-Holland optimaal kan bijdragen aan een groene en duurzame samenleving in Noord-Holland.
Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid tot een nadere toelichting.

Hoogachtend,
Jos van de Pol, directeur
06-81047786