Kustpact uitgewerkt en strandzones in kaart gebracht

3 november 2017

Kustpact uitgewerkt en strandzones in kaart gebracht

Bestuurders van verschillende Noord-Hollandse overheden, natuurorganisaties, waterschappen en waterbedrijven en ondernemersorganisaties hebben een gemeenschappelijk Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse Noordzeekust opgesteld en een Strandzoneringkaart 2025. Het is de eerste uitwerking van het landelijke Kustpact voor Noord-Holland. Met de toekomstplannen en afspraken wordt duidelijk op welke stranden de natuur, stilte en openheid voorrang krijgen en op welke stranden eventueel nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en onder welke voorwaarden.

Het toekomstperspectief beschrijft de landschappelijke en economische waarden van de hele Noord-Hollandse kuststrook, de nu geldende (wettelijke) kaders, trends, toekomstige ontwikkelingen en perspectieven tot 2040. De verschillende strandzones zijn inzichtelijk op kaart gezet. De duinen en binnenduinrand komen later aan bod.

Natuurorganisaties tevreden met deze eerste stap

Landschap Noord-Holland, Stichting Duinbehoud, PWN, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Samenwerkende vogelwerkgroepen Noord-Holland hebben (in overleg met Staatsbosbeheer en Waternet) in dit proces nauw samengewerkt en zijn tevreden over deze eerste stap. “Dit is echt winst voor de kust” volgens Ernest Briët van Landschap Noord-Holland. Briët: “Met de strandzonering is helder waar natuurstranden liggen. Daar zijn rust en ruimte veilig voor nieuwe bebouwing. Ook bij de recreatiestranden en seizoenstranden komt geen nieuwe bebouwing meer bij. Uitzondering zijn drie rode sterlocaties: bij Zandvoort, IJmuiden en Petten. Daar kan eventueel extra recreatieve bebouwing komen, bovenop al vergunde bouwlocaties. Daar tegenover staan de groene sterlocaties en de groene V’s voor extra natuurontwikkeling. Het geheel overziend is er naar onze opvatting een goede balans tussen natuur, recreatie en economische ontwikkeling”.

Flinke uitdaging voor duinen en binnenduinrand

Als natuurorganisaties zijn we voornemens om te tekenen voor deze strandzonering en het voorliggende toekomstperspectief. Er ligt nu nog een grote uitdaging voor het vervolg: we moeten ook tot goede afspraken komen met de betrokken partijen over de duinen en de binnenduinrand. En over de gedragscode voor strandactiviteiten en -evenementen die negatief uitwerken op natuur en landschap. We blijven ons dus inspannen voor behoud van rust en ruimte, natuur en landschap langs onze prachtige kust.

Bijeenkomsten voor kustliefhebbers

De natuurorganisaties geven op deze eerste uitwerking van het kustpact graag toelichting aan hun achterban, de kustliefhebbers, maar ook om reacties op te halen en suggesties mee te nemen voor het vervolg over de duinen en binnenduinrand. Daarom organiseren we eind november twee bijeenkomsten. Later deze week volgen datum, locaties en tijden op deze pagina. Houd de website daarom in de gaten. Daarnaast zullen we Provinciale Statenleden en gemeenteraden informeren over onze standpunten via een brief.

Over het proces

Het toekomstperspectief en de strandzonering die de bestuurders nu in concept voorleggen aan hun achterban, is opgesteld op basis van verschillende werkateliers en inloopateliers met de betrokken organisaties en inwoners van de kustgebieden. Nadat de voorstellen deze maand zijn voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden, waterschapsleden en achterbannen, kunnen het perspectief en de zonering nog aanpast worden. Naar verwachting worden de stukken begin volgend jaar definitief vastgesteld.