Inzetten op omgevingskwaliteit Tata Steel

11 mei 2023

Inzetten op omgevingskwaliteit Tata Steel

De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland heeft aan Tata steel Nederland en provinciale Staten een reactie gezonden in het participatieproces voor het projectbesluit Heracless-Groen Staal. We willen dat bij de overgang naar groen staal, wordt ingezet op een aanvaardbare lokale omgevingskwaliteit door direct concrete doelen te stellen over de absolute reductie van de uitstoot. Dit is nodig om de huidige slechte lokale omgevingskwaliteit, en slechte gezondheidssituatie te verbeteren. De gezondheid van omwonenden zou voorop moeten staan, en met name de WHO-advieswaarden voor PM10 en PM2,5 moeten richting gevend zijn, de EU lucht-, bodem/ en waterkwaliteitsgrenswaarden, juridisch en ecologisch voldoende bijdragen aan lokale stikstofreductie doelstellingen.

Alternatieven ontwikkelen

Het is belangrijk ook alternatieven te ontwikkelen zoals een andere manier van ijzerfabricage met het inzetten op EAF en daar geïmporteerde “groene” pellets en/of schroot als invoer te gebruiken. Dat maakt het proces minder energiedicht en daardoor zou er minder kans zijn dat er concurrentie is om de (nu nog) schaarse energie die opgewekt wordt door middel van windturbines op de Noordzee.

Participatieproces

Om de participatie effectiever te maken is het wenselijk dat een concept NRD interactief wordt voorgelegd aan betrokken gemeentes, bewoners- en milieuorganisaties, waarbij het bedrijf zelf ter toelichting aanwezig is.  Een klankbordgroep, of een adviescommissie met een kennis- en consultatiefunctie kan invullingen geven aan de participatieve uitvoering van de MER-procedure.

Download onze zienswijze