Investering kabinet in natuurherstel is eerste stap

28 april 2020

Investering kabinet in natuurherstel is eerste stap

Op vrijdag 24 april 2020 presenteerde het kabinet maatregelen om stikstof terug te dringen en de natuur te herstellen. In de komende 10 jaar investeert het kabinet een substantieel bedrag en laat hiermee zien het belang van natuurherstel serieus te nemen. En dat is hard nodig. Insectensterfte en het verlies van bloemen en vogels dringen de natuur ieder jaar verder in de verdrukking. Met deze investeringen kiest het kabinet voor een historische trendbreuk, zien zeven natuur- en milieuorganisaties. De Natuur en Milieufederaties vinden dit een eerste stap in de goede richting.

Tegelijkertijd zijn de natuur- en milieuorganisaties teleurgesteld over de aanpak van de stikstofuitstoot. De voorgestelde stikstofreductie is te laag. De natuur blijft achteruitgaan. Nederland houdt zich op deze manier niet aan de wet en het kabinet riskeert wederom een stikstofimpasse voor de economie. Zo blijft de natuur ook in de toekomst fors onder druk staan. In de helft van de natuurgebieden blijft de stikstofuitstoot tot 2030 te hoog. Het kabinetsvoorstel biedt slechts de helft van de reductie die nodig is. Bovendien wordt uitgegaan van streefwaarden, terwijl in de wet vastgelegde doelen nodig zijn. Alleen dan ontstaat zekerheid voor een gezonde leefomgeving en economische ontwikkeling.

De natuur- en milieuorganisaties gaan graag in gesprek met het kabinet over de mogelijkheden om de stikstofneerslag op de natuurgebieden in ons land verder te verlagen.

De zeven natuur- en milieuorganisatie die afgelopen vrijdag een gezamenlijke reactie uitbrachten over de kabinetsmaatregelen zijn: IUCN NL, IVN, LandschappenNL, Natuur & Milieu, het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederaties.