Ontwerpplan nieuwe zeesluis Velsen ligt ter inzage

19 februari 2014

Ontwerpplan nieuwe zeesluis Velsen ligt ter inzage

Het zogenoemde PIP (provinciaal inpassingsplan) met de plannen voor de havenmond, dient ter vervanging van de huidige Noordersluis, die dateert uit 1929 en qua economische levensduur moet deze worden vervangen. In verband met het gemeente-overstijgende belang hebben Gedeputeerde Staten voor dit project een PIP voorbereid. Dit is een provinciaal bestemmingsplan.

Tegelijkertijd wordt de  Milieueffectrapport Zeetoegang IJmond (MER) voorgelegd aan de Commissie voor de m.e.r. en de wettelijke adviseurs, waaronder de gemeente Velsen.

In het MER zijn van verschillende alternatieven de milieueffecten op de omgeving onderzocht op het gebied van onder meer water, natuur, verkeer, luchtkwaliteit, landschap, cultuurhistorie en externe veiligheid.

Als u de stukken wilt inzie, kunt u terecht op:

  • Het provinciekantoor van Noord-Holland: Houtplein 33, 2012 DE Haarlem
    (uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak  via het algemene telefoonnummer van de provincie Noord-Holland: 023 514 31 43).

En verder in de gemeente-/stadhuizen van:

  • Gemeente Amsterdam: Amstel 1 te Amsterdam.
  • Gemeente Beverwijk: Stationsplein 48 te Beverwijk.
  • Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude: Haarlemmerstraatweg 51 te Halfweg.
  • Gemeente Velsen: Dudokplein 1 te Velsen.
  • Gemeente Zaanstad: Stadhuisplein 100 te Zaandam.

Vanaf 19 februari 2014 zijn het ontwerp-PIP, MER en bijbehorende stukken hier digitaal te raadplegen.