Het Ontwerpnatuurbeheerplan 2015 ligt ter inzage

26 april 2014

Het Ontwerpnatuurbeheerplan 2015 ligt ter inzage

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland hebben het ontwerpnatuurbeheerplan voor 2015 vastgesteld. Het ligt tot en met 9 juni 2014 ter inzage.

Het Natuurbeheerplan 2015 beschrijft waar in Noord-Holland natuur is of ontwikkeld kan worden, welk soort natuur en beheer gewenst is en voor welke locaties natuurbeherende organisaties, agrariërs en andere grondeigenaren subsidie voor natuur- en landschapsbeheer kunnen aanvragen.

Ter inzage

Het natuurbeheerplan met alle bijbehorende documenten kunt u downloaden via de site van de provincie. Ook is het plan in te zien op alle gemeentehuizen in Noord-Holland en op het kantoor van de provincie. Belanghebbenden kunnen tussen 28 april en 9 juni een zienswijze indienen. Naar verwachting nemen Gedeputeerde Staten (GS) in september 2014 een besluit over het definitieve natuurbeheerplan 2015. Dit plan is leidend voor subsidieaanvragen in 2015.

Geen vaarlandvergoeding meer

Op basis van het ontwerpnatuurbeheerplan is de vaarlandvergoeding vanaf 2015 niet meer beschikbaar. Deze vergoeding krijgen agrariërs en natuurbeheerders die natuurbeheer uitvoeren op locaties die alleen over water bereikbaar zijn. De subsidie wordt vooral aangevraagd in de veenweidegebieden vlak boven Amsterdam. GS willen het budget voor natuurbeheer zo effectief mogelijk inzetten. Omdat de uitvoeringskosten van de vaarvergoeding hoog zijn en de vergoeding niet gekoppeld is aan de kwaliteit van het beheer, willen GS de beschikbare middelen op alternatieve wijze gaan inzetten voor natuurbeheer. Voor agrarisch natuurbeheer zijn al diverse andere subsidies beschikbaar.