Heeft u ideeën hoe vliegtuiglawaai te verminderen?

1 september 2016

Heeft u ideeën hoe vliegtuiglawaai te verminderen?

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland is door provincie Noord-Holland gevraagd om onder bewoners/bewonersgroepen in de regio Schiphol en leden van Natuur en  Milieufederatie te inventariseren of zij ideeën hebben om met inrichtingsmaatregelen op de grond de geluidshinder van het vliegtuigverkeer verder terug te dringen dan wel te verzachten.

Wij zullen de ideeën presenteren aan de Schiphol gedeputeerde van de Provincie. Goed uitgewerkte  ideeën met creatieve en werkbare oplossingen kunnen wellicht worden gefinancierd. In ieder geval gaan we met de gedeputeerde ijveren voor financiering uit de Tweede Tranche Leefbaarheidsfonds, dat Schiphol, het Rijk en de provincie hebben ingesteld ter verbetering van de leefbaarheid in de regio Schiphol. Let op: we kunnen die financiering niet garanderen!

Aanleiding voor dit onderzoek is het gegeven dat de regio rondom Schiphol nu en in de toekomst te maken zal blijven houden met de geluidsbelasting van het vliegverkeer. Met allerlei maatregelen in de lucht, zoals andere aan/uitvliegroutes/hoger aanvliegen enz. wordt geprobeerd de geluidhinder van vliegtuigen verder terug te dringen. Maar op een gegeven moment is er met maatregelen in de lucht nauwelijks geluidsverbetering meer te realiseren op de grond. Dit doet zich vooral voor in de directe nabijheid en in het verlengde van de start- en landingsbanen, in het zogenaamde binnengebied (de 58Lden contour).

Vliegtuiglawaai verminderen door maatregelen te nemen op de grond

Op dat moment doet zich de vraag voor: kan met maatregelen op de grond het vliegtuiggeluid nog verder worden teruggedrongen? En die mogelijkheden zijn er. Martijn Lugten van de TU Delft laat in een afstudeeropdracht voor de gemeente Haarlemmermeer zien dat op de grond met ruimtelijke- en inrichtingsmaatregelen, de geluidsbelasting van vliegtuigen nog flink gereduceerd kan worden. Zowel in een bestaande woonomgeving als in nieuw te ontwikkelen woongebieden kun je met een veelheid van maatregelen de geluidsbelasting van vliegtuigen nog verder reduceren. Het betreft maatregelen in de sfeer van stedenbouwkundig ontwerpen, de inzet van landschapselementen en dan met name groen, maatregelen aan de gevel en het materialengebruik. Lees het beknopte overzicht Wat kan er op de grond worden gedaan tegen vliegtuiglawaai

Grondribbels

grondribbels
De werking van de grondribbels

Zijn studie toonde ook aan dat in de regio rondom Schiphol momenteel nog maar zeer weinig gebruik gemaakt wordt van ruimtelijke vliegtuiggeluidbeperkende maatregelen, terwijl die mogelijkheden er wel zijn. In een enkel geval wordt nu rondom Schiphol met inrichtingsmaatregelen het vliegtuiglawaai teruggedrongen. Het bekendste voorbeeld zijn wel de grondribbels die zijn aangebracht rondom de Polderbaan in Hoofddorp ter reductie van het grondlawaai van vliegtuigen. Het aanbrengen van deze grondribbels heeft geresulteerd in een vermindering van het hinderlijke laag frequent grondlawaai met 5 ­- 6 dB.

 

Ook enkele gemeenten krijgen steeds meer aandacht voor dit onderwerp. Zo heeft de gemeente Amstelveen bij de planontwikkeling van de nieuw te bouwen woonwijk de Scheg rekening gehouden met de ideeën die voortgekomen zijn uit de studie van Martijn Lugten.

Welke ideeën leven er onder (bewoners)groepen en milieugroepen?

Maar niet alleen bij onderzoekers en gemeenten leven ideeën omtrent dit onderwerp. Ook bewoners en bewonersgroepen hebben ideeën over hoe je met ruimtelijke- en inrichtingsmaatregelen het vliegtuiglawaai verder kunt reduceren. Zo zijn de Dorpsraad Badhoevedorp en de bewonersgroep uit Hoofddorp-Noord al actief met dit onderwerp bezig.

De Natuur en Milieufederatie wil de komende maanden onder bewoners/bewonersgroepen en onze eigen achterban inventariseren óf en zo ja welke ideeën er onder hen leven om met maatregelen op de grond het vliegtuiglawaai te doen verminderen.  Primair richt het onderzoek zich op het terugdringen van het vliegtuiglawaai, maar voorstellen die zich richten op een verbetering van de luchtkwaliteit   dan wel bijdragen aan een verbetering van het leefklimaat zullen ook meegenomen worden in de inventarisatie.

Voor nadere informatie en het aanleveren van ideeën (het liefst beschreven in enkele A4-tjes) of tips kunt u contact opnemen met Rolf van Arendonk