Harger- en Pettemerpolder

11 december 2017

Harger- en Pettemerpolder

Blog door Freek van Oerle (student Aarde en Economie aan de VU in Amsterdam, en stagiair bij MNH)

Harger- en Pettemerpolder

Achter de Hondsbossche Zeewering ligt de Harger- en Pettemerpolder, een gebied van ongeveer 400 hectare groot. Deze eeuwen oude polder is vandaag de dag een Natura-2000 gebied en een onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Vandaag mocht ik met Marcel Groot van Natuurmonumenten mee op pad voor een rondleiding door deze bijzondere polder.

Ontstaan

De HPP wordt gekenmerkt door De Putten en zijn oude graslanden. Het gebied is ontstaan door de getijdenwerking. Een gat in de duinenrij is ontstaan waardoor het gebied gemakkelijk kon onderlopen. De kleiafzettingen zorgen voor het hoogte verschil in het landschap. Vandaag de dag is het gebied afgesloten van de zee door de Hondsbossche Zeewering. Voor de aanleg van de dijk was klei nodig, hiervoor zijn De Putten uitgegraven.

Natuur

De polder heeft te maken met kwel en heeft daardoor een zilt milieu. Natuurmonumenten wil de zilte oase behouden omdat dit zorgt voor veel zeldzame organismen, zoals zulte, ruppia en palingbrood. Om die reden heeft Natuurmonumenten inmiddels 200 hectare van de polder in eigendom verworven. De grond wordt vervolgens verpacht aan boeren. Door de kwel en zware klei is de bodem niet geschikt voor het verbouwen van gewassen, maar wel voor sommige vormen van veeteelt. Door boeren aan te trekken voor deze extensieve veeteelt en daarvoor een relatief lage pacht te vragen kan Natuurmonumenten het gebied onderhouden en de natuurwaarde van het gebied behouden. Op termijn zou Natuurmonumenten willen dat het hele gebied alleen (zilte) natuur wordt. Dit betekent dat de overige hectares ook terug moet worden gegeven aan de natuur. De provincie Noord-Holland is nu bezig om te bekijken hoe de gehele polder natuur kan worden

Vernatting

Vernatting is een belangrijk proces voor het ontstaan van natuur in de Harger- en Pettemerpolder. Het vernatten moet ervoor zorgen dat ook andere bijzondere planten en bijzonder sloot leven zich gaan ontwikkelen. Ook de hoogte van het grasland speelt een belangrijke rol voor flora en fauna.

Voor het thema verzilting is de Harger- en Pettemerpolder een interessant gebied, omdat hier bestudeerd kan worden in hoeverre het rendabel is om extensieve veeteelt te bedrijven in verzilte gebieden. Dit geeft ook stof tot nadenken, want moet je in verzilte gebieden met zo veel bijzondere natuur überhaupt wel landbouw willen bedrijven?