Groen Gas of dieselbussen in Haarlem/IJmond?

2 april 2014

Groen Gas of dieselbussen in Haarlem/IJmond?

busGroen Gas bussen of weer terug naar dieselbussen in Haarlem/IJmond?
Dit jaar neemt Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een besluit over de concessieverlening OV Haarlem/IJmond 2016-2025. Momenteel ligt hiervoor het Programma van Eisen (PvE) ter inzage. Het PvE bevat de eisen waaraan  een vervoerder moet voldoen. De provincie nodigt iedereen uit om mee te denken over het dienstenpakket en de eisen aan de vervoerder. En de Milieufederatie denkt graag mee!

Programma van Eisen

Als we door onze duurzaamheidsbril naar het PvE kijken, dan maken we ons enigszins zorgen. Positief is dat er in het PvE duurzaamheidseisen zijn geformuleerd. Zo waarderen wij de ambitie van de provincie om de vervoerder uit te dagen om gedurende de concessieperiode een transitie richting een zero emissie (geen CO2 uitstoot) vorm te gaan geven. Dat juichen wij toe. Maar niet gerust zijn wij over de minimum eis in het PvE dat stelt dat de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van CO2, vervuilende stoffen en geluid over de duur van de concessie lager ligt dan in het jaar 2014.  Een dergelijke eis kan dus betekenen dat een concessiehouder start met de inzet van vervuilende bestaande dieselbussen om later te eindigen met schonere dieselbussen of zero-emissiebussen. Een gemiddelde jaarlijkse uitstoot die lager ligt dan de uitstoot in het jaar 2014 is, zoals deze nu geformuleerd is, ook makkelijk te realiseren indien er minder gereden wordt door het OV. En dat is hoogstwaarschijnlijk het geval omdat de provincie nu al verwacht dat het huidige voorzieningenniveau in de nieuwe concessieperiode niet gecontinueerd kan worden. Kortom door deze eis zo te formuleren zijn wij bang dat men weer terugkeert, zeker in het begin van de concessieperiode, naar de inzet van vervuilende dieselbussen in plaats van de 84 schone aardgasbussen die er momenteel rondrijden in Haarlem/IJmond. Juist deze aardgasbussen hebben ervoor gezorgd dat de luchtkwaliteit in Haarlem aanzienlijk is verbeterd. Dit bleek uit een onderzoek dat is uitgevoerd een jaar voor aanvang en een jaar na de start van de huidige concessie met aardgasbussen.  Behalve veel minder NOx/NO2 stoten de aardgasbussen ook veel minder fijn stof en roet uit dan de bestaande dieselbussen. Volgens recent onderzoek draagt  roet, dat vrijkomt bij dieselmotoren, juist bij aan longkanker.

Weliswaar staat in het PvE dat nieuwe bussen moeten voldoen aan de nieuwste Euro 6 norm, die vanaf 1 januari 2014 geldt en die strenge eisen stelt aan de uitstoot van allerlei stoffen. Maar er staat in het PvE niet dat alle bussen bij het begin van de concessieperiode moeten voldoen aan de Euro-6 norm. Er mogen ook oude Euro 4 en Euro 5 bussen worden ingezet, die veel minder vergaande luchteisen hebben. Wel worden er in het PvE eisen gesteld aan de leeftijd van de bussen (bussen mogen tot 2020 gemiddeld niet ouder zijn dan 12 jaar). Het zou echt een stap terug in de tijd zijn en slecht zijn voor de luchtkwaliteit en gezondheid als de huidige aardgasbussen vervangen zouden gaan worden door vervuilende dieselbussen.

Ook gemeente Haarlem is bezorgd

Niet alleen de Milieufederatie is de verontrust, ook de gemeente Haarlem (ambtelijk contact) maakt zich zorgen en pleit voor de inzet van aardgasbussen boven dieselbussen in de komende concessie. “De huidige concessie heeft bewezen dat aardgasbussen zonder meerkosten kunnen worden ingezet en een aanzienlijke verbetering oplevert van de luchtkwaliteit”, aldus de gemeente.

Van aardgas naar Groen gas

De Milieufederatie pleit voor het continueren van de aardgasbussen die vervolgens vanaf 2016 gaan omschakelen naar rijden op Groen Gas. Groen Gas is een biobrandstof dat wordt gemaakt uit biogas. Dit biogas kan weer geproduceerd worden uit zuiveringsslib, stortgas, gft-afval of industrieel bio-afval. In de regio Haarlem/IJmond wordt biogas momenteel al opgewekt. De regio zou zelfvoorzienend kunnen gaan worden voor Groengas waarmee ze haar eigen OV-bussen op zou kunnen laten rijden. Ander pluspunt is nog dat GroenGas bussen ook al voldoen aan de Euro 6 norm. Overstappen op GroenGas is goed voor het milieu, de gezondheid en biedt tevens kansen voor de regionale economie. Overschakelen naar Groengas sluit ook goed aan bij het Duurzame Energie beleid van de provincie en van de Energyboard. Een van hun speerpunten is biomassavergassing. Waarom pakken we niet samen deze uitdaging aan en voorkomen we dat weer teruggevallen wordt op de vervuilende dieselbussen. Dat het  kan heeft de stadsregio Arnhem-Nijmegen al laten zien. In die regio rijden nu 220 OV bussen op GroenGas dat regionaal geproduceerd is.

Meedenken of reageren

Wilt u meedenken of reageren op het Programma van Eisen Concessie OV Haarlem/IJmond, klik dan hier. De Milieufederatie zal in ieder geval reageren en pleiten voor geen inzet van dieselbussen, maar doorgaan met aardgasbussen die vervolgens overgaan op Groen Gas.