Gezamenlijke reactie op maatregelenpakket luchtvaart

24 juni 2024

Onze reactie op aangepaste maatregelenpakket

Samen met Natuur & Milieu, Milieudefensie en Greenpeace reageren we op de raadpleging voor het aangepaste maatregelenpakket dat het ministerie van I&W heeft opgesteld naar aanleiding van commentaar van de Europese Commissie en het vonnis in de rechtszaak tussen RBV en de staat. We beperken ons hierbij tot de voorgestelde wijzigingen in het pakket. Daarnaast verwijzen we naar onze zienswijze van 15 juni 2023 op de Balanced Approach procedure, waarin wij toelichten waarom begrenzing van Schiphol met betere normen noodzakelijk is en dat de door het kabinet gestelde doelen voor minder geluidshinder niet ambitieus genoeg zijn.[1]

Download onze volledige reactie

Samenvatting reactie

We bekritiseren de verhoging van het totaal aantal vluchten en het trage tempo van de geluidshinderreductie. Daarnaast twijfelen we aan de effectiviteit van de nieuwe maatregelen en vinden deze onvoldoende om de verhoging van het aantal vluchten te rechtvaardigen. Stillere vliegtuigen in de nacht en tariefdifferentiatie voor lawaaiige vliegtuigen zullen weinig effect hebben en daarom pleiten we voor een volledige nachtsluiting om de geluidshinder echt te verminderen.

De voorgestelde vermindering van nachtvluchten en het totale aantal vluchten per jaar is volgens ons onvoldoende om significante hinderreductie te bereiken. We vinden dat nieuwe vliegtuigen en minder nachtvluchten geen aanzienlijke vermindering van de hinder opleveren. We concluderen dat het maatregelenpakket tekortschiet om de gestelde geluidsdoelen te halen en benadrukken ook de noodzaak van vluchtvermindering voor klimaat- en natuurdoelstellingen.

Download onze volledige reactie

[1] Zienswijze van Greenpeace Nederland, Natuur & Milieu en Milieudefensie op de consultatie voor de Balanced Approach die het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) op 15 maart 2023 publiceerde: https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/58992/zienswijze-milieuorganisaties-op-balanced-approach-schiphol/