Formule 1 Zandvoort nog geen gedane zaak

21 november 2019

Formule 1 Zandvoort nog geen gedane zaak

In de media is er veel aandacht geweest voor twee zaken waarin de rechter voorlopige uitspraken deed die gunstig zijn voor het racecircuit in Zandvoort. Deze rechtszaken zijn aangespannen door Stichting Duinbehoud en Stichting Rust bij de Kust, waarbij de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland zich samen met enkele andere organisaties heeft aangesloten. Ook is er een particuliere stichting met een eigen advocaat die zich inzet voor de bescherming van de natuur ter plekke. Het zijn, zoals gezegd, voorlopige uitspraken, omdat het alleen om schorsingsverzoeken ging. De bodemprocedures lopen nog door. De rechter heeft al aangegeven dat pas dan op bepaalde punten een definitieve uitspraak zal worden gedaan.

Ook was het in korte tijd nog niet mogelijk voldoende ‘juridische munitie’ te verzamelen tegen de stikstofvergunning. Bij de bodemprocedures zal dat anders liggen. De veronderstellingen en berekeningen die in opdracht van het circuit zijn gemaakt zullen dan onder een vergrootglas komen te liggen, ook voor wat betreft de stikstof uitstoot.

Hoorzitting over gang van zaken

Daarnaast is een aantal fracties in Provinciale Staten kritisch over de houding van het college van Gedeputeerde Stagen als vergunningverlener, onder andere omdat het college in de procedure heeft aangevoerd dat er voor het doorgaan van de Formule 1 ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ zijn. Die motivering wordt in de jurisprudentie alleen maar gebruikt voor projecten van blijvend belang, zoals openbare werken en economische projecten in gebieden waar er dringend behoefte is aan (veel) meer werkgelegenheid. Ook is er onbegrip over de gang van zaken bij de vergunningverlening, omdat een van de vergunningen pas achteraf verstrekt is en er niet gereageerd wordt op handhavingsverzoeken met betrekking tot het bestemmingsplan. Over de hele gang van zaken houdt Provinciale Staten binnenkort een hoorzitting.

Compromis sluiten?

Er zijn ook besprekingen geweest tussen de actieve bewoners- en natuurorganisaties in het gebied en de directie van het circuit. Er is besproken of er een compromis te vinden is door – los van de Formule 1 – veranderingen aan het circuit en de toegestane activiteiten aan te brengen die gunstig zijn voor milieu en natuur. Jammer genoeg stuiten de organisaties daarbij tot nu toe op een weigerachtige houding van het circuit. De circuitdirectie voelt zich kennelijk gestut door de snel verleende vergunningen en de politiek. Wat het laatste betreft valt dus nog maar te bezien of dat zo blijft. En ook tegen de vergunningen lopen bezwaarprocedures.

Meer informatie?

Profiel Lex Lohman

Lex Lohman

Juridische adviseur